Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Finland Tank Storage Oy:n petrokemian tuotteiden kalliovarastohankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Finland Tank Storage Oy:n Porin Tahkoluotoon sijoittuvan petrokemian tuotteiden kalliovarastohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Finland Tank Storage Oy suunnittelee Tahkoluodon sataman alueelle Poriin petrokemian tuotteiden varastoa. Kalliovarastossa aiotaan varastoida bensiinejä sekä keskitisleitä, kuten dieselpolttoaineita, kevyttä polttoöljyä ja lentopetrolia. Hankkeeseen kuuluvat keskeisesti seuraavat toiminnot: laivojen purku ja lastaus, bensiinien tai keskitisleiden varastointi kallioluolassa sekä vuotovesien ja syrjäytymiskaasujen käsittely.

Hankkeessa on tarkasteltu 0-vaihtoehdon lisäksi yhtä toteutusvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1

Kalliovarasto otetaan käyttöön ja siinä varastoidaan bensiinejä sekä keskitisleitä, kuten dieselpolttoaineita, kevyttä polttoöljyä ja lentopetrolia. Hankkeeseen kuuluvat keskeisesti seuraavat toiminnot: laivojen purku ja lastaus, bensiinien tai keskitisleiden varastointi kallioluolassa sekä vuotovesien ja syrjäytymiskaasujen käsittely. Varasto koostuu kolmesta varastoluolasta ja niiden yhdystunneleista. Varaston yhteistilavuus on noin 308 000 m3. Varastoluolat ovat yhteydessä toisiinsa yhdystunnelien kautta, joten kalliovarastossa voidaan varastoida vain yhtä tuotetta kerrallaan. Varasto tullaan ottamaan keskitisleiden ja bensiinien pitkäaikaisvarastointikäyttöön ja varaston vuotuisen kierron arvioidaan olevan kaksi kertaa vuodessa.

Tarkastelussa ovat mukana ympäristökuormitus ja riskit sekä vähäisemmältä osin vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on eritelty toiminnan aikaiset vaikutukset ja tunnistettu toiminnan lopettamisvaihe erillisenä prosessina. Arvioinnissa on painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat painottuneet laitoksen suorista ympäristövaikutuksista melu-, vesistö-, VOC- ja hajuvaikutukset. Arviointiselostuksesta on annettu kuusi asiantuntijalausuntoa ja yksi mielipide yksityishenkilöltä.

Arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja antaa riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi on yhteysviranomaisen lausunnossa todettu selvitysvaiheessa riittäväksi, joskin hankkeen jatkosuunnittelussa (mm. ympäristölupahakemuksessa) on kehotettu tekemään erinäisiä täydentäviä selvityksiä lähinnä meluun, riskitarkasteluun, vesistövaikutuksiin ja varaston käytöstä poistamiseen liittyen. Hankkeessa erityisesti melun osalta syntyy jonkin verran yhteisvaikutuksia mm. sataman muiden toimintojen kanssa. Tästä syystä hankevastaavan tulee osallistua myös Tahkoluodon alueen yhteismeluselvitykseen.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä verkkosivulla:

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Petri Hiltunen, puh. 0295 022 867


Regional information