Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Euran Omassuolta löytynyt erityisesti suojeltava perhoslaji suovenhokas (Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskukselle on toimitettu Suomen Perhostutkijain Seuran jäsenten ja Ala-Satakunnan ympäristöseuran taholta luotettavaa tietoa Euran Omassuolta havaitusta perhoslajista, suovenhokkaasta l. suoruuhikkaasta (Nola karelica). Laji on Suomen kansainvälinen vastuulaji, erityisesti suojeltava laji sekä uhanalaisarvioinnissa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN). Lajin vaara kadota luonnosta lähiaikoina on erityisen suuri. 

Suovenhokkaan parhaita elinympäristöjä ovat karuhkot vähäpuustoiset rämeet joissa on riittävästi avoimia tai avoimehkoja suon osia. Laji hyödyntää elinkiertonsa eri vaiheissa ensin suokukkaa (Andromeda polifolia) ja myöhemmin lakkaa (Rubus chamaemorus). Suovenhokkaan esiintyminen on hyvin paikallista ja vierekkäisillä esiintymillä voi olla pitkä välimatka.  Lajin lentoaika on lyhyt ajoittuen yleensä 20.6. – 5.7. väliselle ajalle.

Omassuon alueelle on tehty ympäristölupahakemus turvetuotannon aloittamiseksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on ympäristölupaa koskevassa lausunnossaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle todennut, että Omassuon alueella on suoympäristön laatua ja luonnontilaisuutta kuvaava runsas uhanalaisperhoslajisto. Lajistoa alueella ovat luumittari (Aspitates gilvaria, VU), rämekarvajalka (Gynaephora selenitica, VU) rämelehtimittari (Scopula virgulata, VU), kihokkisulkanen (Buckleria padulum, VU), suoaamukääriäinen (Clepsis pallidana, NT) sekä muurainhopeatäplä (Boloria freija, NT). Uusi suovenhokkaan havainto yhdessä muun uhanalaislajiston kanssa nostaa nyt alueen valtakunnallisesti merkittäväksi suojelusuoksi. (Lyhenteet: VU= vaarantunut; NT=silmälläpidettävä)

Turvetuotannon käynnistäminen lupahakemuksessa suunnitellulla tavalla hävittäisi erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan. Haetusta turvetuotantoluvasta päättää Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka pohtii aiheutuuko hankkeesta ympäristönsuojelulain 13§ tarkoittamaa suoalueiden luontoarvojen turmeltumista. Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on erillisessä prosessissa mahdollista valmistella erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueille suojelupäätöksiä. Luonnonsuojelulain 47 §:n 2 momentin mukaan erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan heikentäminen tai hävittäminen on tällöin kiellettyä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Iiro Ikonen, p. 0295 022 869


Regional information