Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskus lausui Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Arviointiohjelma sisältää pääpiirteittäin ne asiat, jotka ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (713/2006) 9 §:n mukaan kuuluukin esittää. Arviointiohjelman kartat ja ilmakuvat ovat erityisen selkeitä ja niitä on riittävästi.

Mikäli tie- tai uraverkostoa on tarpeen tehdä johtokäytävän hakkuu- ja rakentamisalueille, on arvioitava vaikutukset ja kerrottava ne arviointiselostuksessa.

Hanhikivi 1:lle on jo rakennettu yhdystie, joka on syytä merkitä arviointiselostuksen karttoihin. YVA-menettelyssä Hanhikivenniemen voimajohdot on linjattu kulkemaan suoraviivaisesti voimalaitokselle johtavan tien eteläpuolelle selvästi siitä erilleen. Yhteysviranomainen pitää tarpeellisena selvittää mahdollisuutta linjata leveä johtokäytävä hieman pohjoisemmaksi lähemmäksi tietä tai jopa sen varteen. Tällöin sekä tie että johdot olisivat maankäytöllisesti enemmän yhdessä ja kauempana linjan eteläpuolen suojeluarvoista. On tarve arvioida vaikutukset Hanhikivenniemen tyvelle myönnetyille kallionlouhintaluville ja miten hankkeet ovat yhteen sovitettavissa.

Arviointiohjelmassa on selostettu varsinaisella suunnittelualueella voimassa olevat yleiskaavat ja -asemakaavat sekä vireillä ja voimassa olevat maakuntakaavat. Arviointiselostusvaiheessa on otettava huomioon myös 2. vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset. 

Arviointiohjelman nähtävillä olon aikana Fingridin ja Metsähallituksen neuvotteluissa on päädytty esittämään Palosaaren riistanhoidon koulutus- ja mallitilan eteläpuoleinen linjausvaihtoehto. Uudella linjausvaihtoehdolla kierrettäisiin arvokkaimmiksi tunnistetut kanalintujen soidinpaikat ja elinympäristöt. Yhteysviranomainen pitää menettelyä hyvänä.

Esitetyn aineiston perusteella rakennetun kulttuuriympäristön osalta kriittisiä kohtia näyttävät olevan Raahen Lampinsaaren kaivosyhdyskunnan alue sekä Talusperän kulttuurimaisema Merijärvellä. Arviointiohjelmassa Talusperän alue on osoitettu tarkastelualueena, jolla uuden voimajohdon sijoittamiselle etsitään ympäristöllisesti parasta ratkaisua YVA-menettelyn tuottaman tiedon pohjalta. Tarkempaa tarkastelua vaatii myös valtakunnallisesti arvokkaan Lampinsaaren kaivosyhdyskunnan alue, jolla lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat noin 200 metrin etäisyydelle voimajohtolinjasta.

Merijärven ja Kalajoen rajalla, Pyhäjoen ylityskohdassa on arviointiohjelmassa esitetty kaksi linjausvaihtoehtoa. Alue on maakunnallisesti arvokas Pyhänkosken maisema-alue. Alueella sijaitsee myös kaksi maakunnallisesti arvokasta rakennuskohdetta, Kestin luhti ja Kaunola. Myös kyseinen alue vaatii tarkempaa tarkastelua.

Arvioitaessa vaikutuksia arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin on otettava huomioon 2. vaihemaakuntakaavan viimeisimmät inventoinnit.

Arkeologinen inventointi kuuluu osaksi YVA-menettelyä. Parasta olisi, että Museoviraston esittämät inventoinnit voidaan sisällyttää arviointiselostukseen. Mikäli inventointi ei ole mahdollista YVA-menettelyssä, tulee se tehdä erikseen ja pyytää tarvittavat lausunnot ennen kuin linjavaihtoehdoista tehdään lopullisia ratkaisuja.

Arviointiselostuksessa tulee esittää kattavasti johtolinjausten alueelle sijoittuvien arvokkaiden luontokohteiden monimuotoisuusarvot sekä tarkastella, arvioida ja kuvata perusteellisesti hankkeen vaikutukset johtoreittilinjausten alueelle sijoittuviin arvokkaisiin luontokohteisiin.

Linnustovaikutusten arvioinnin painottumista Hanhikiven niemen ympäristöön, valtatie 8 länsipuolelle voidaan pitää perusteltuna. Tällä alueella sijaitsevat kansainvälisesti tärkeä muuttoreitti ja Parhalahden-Syölätinlahden ja Heinikarinlammen Natura-alue. Muuttaviin lintuihin kohdistuvaa törmäysriskiä tulee kuitenkin arvioida tämän lisäksi suunniteltujen johtokäytävien muissakin osissa, muun muassa 400 kilovoltin johtolinjan itäpäässä, jossa johtolinja sijoittuu kurkien käyttämään syysmuuttoreittiin nähden poikittain ja muualla muuttolintujen säännöllisesti käyttämien levähdysalueiden läheisyydessä, kuten Parhalahden kylän peltoalueella.

Arviointiselostuksessa tulee selvittää, tarkastella ja arvioida hankkeen vaikutukset liito-oravan populaatioihin ja suojelutasoon yksittäisten elinympäristökohteiden ja paikallispopulaatioiden tarkastelun rinnalla.

Parhalahden-Syölätinlahden ja Heinikarinlammen Natura-alueelle tulee arvioida mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset. Haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksina linnustolle on tarkasteltava 1) johtoreitin pylväsrakennetta sekä pylväiden sijoittelua, 2) ilmajohtojen havaittavuuden parantamista, 3) puuston ohjaavaa vaikutusta ja 4) rakentamistöiden ajoittamista.

Kun otetaan huomioon voimajohdon etäisyys Pitkäsneva Natura-kohteeseen sekä se, että Pitkäsneva sisältyy Natura-verkostoon luontodirektiivin mukaisena kohteena, Natura-arvioinnin tarveharkinta on tässä vaiheessa riittävä.

Arviointiselostuksessa tulee arvioida kattavasti hankkeen vaikutukset linjausten vaikutuspiiriin sijoittuviin suojelukohteisiin ja näiden suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin.

Valtakunnallisen kallioinventoinnin kohteet toimivat yleisenä arvoindikaattorina sen lisäksi, että kallioinventoinnin keskeisenä tarkoituksena on ohjata maa-ainesten ottoa niin, että arvokkaat kohteet säilyvät. Arvioinnissa on tarpeen analysoida voimajohtojen vaikutusten merkittävyyttä niille luonnonarvoille, jotka kallioinventoinnissa on tutkittu.

Arviointiselostuksessa on kuvattava, miten happamilla sulfaattimailla massanvaihdoissa tai kaivutöiden yhteydessä syntyvät massat käsitellään ja/tai läjitetään siten, etteivät ne aiheuta kuormitusta ympäristöön tai vesistöihin riskialueilla tai vähäisemmän riskin kohteilla, jolloin vasta töiden yhteydessä havaitaan happamia sulfaattimaita.

Hankealueen pintavesien vesienhoidon mukainen ekologinen tila on syytä esittää arviointiselostuksessa. Virtavesien rantavyöhykkeillä tulee kiinnittää huomiota suojaavan kasvillisuuden riittävään säilyttämiseen sekä kaivutöistä mahdollisesti syntyvän kuormituksen välttämiseen.

Sähkö- ja magneettikentät sekä niihin liittyvät sosiaaliset vaikutukset tulee esittää arviointiselostuksessa kansantajuisesti ja selkeästi. Tulee myös tehdä selkoa sijoittuuko linjan läheisyyteen kouluja, päiväkoteja tai lasten leikkikenttiä.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen hankkeen perustiedot

Fennovoima Oy suunnittelee Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamista Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle. Fingrid Oyj varautuu vahvistamaan sähkönsiirron kantaverkkoa ydinvoimalaitosta varten. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Pyhäjoelle, Raaheen, Merijärvelle ja Kalajoelle. Jännitetasoltaan 400 kilovoltin (kV) voimajohtoyhteys tarvitaan ydinvoimalaitokselta Raahen Lumimetsään ja 110 kilovoltin (kV) voimajohtoyhteys ydinvoimalaitokselta Kalajoen Jylkkään. 400 kV voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 51 kilometriä ja 110 kV voimajohtoreitin pituus noin 40 kilometriä.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, ja Heli Kinnunen, puh. 0295 038 524, [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat Fingrid Oyj, Satu Vuorikoski ja Pasi Saari, puh. 030 395 5000, [email protected] sekä Fennovoima Oy, Kristiina Honkanen, puh. 020 757 9222, [email protected]

YVA-konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Marja Nuottajärvi, puh. 044 704 6203 ja Leila Väyrynen, puh 040 541 2306, [email protected]
 


Regional information