Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Esse å och Lappfjärds å ingår i Finlands mest omfattande Life-projekt (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Esse å, Lappfjärds å och källflödena i Karvianjoki i de österbottniska landskapen ingår i projektet Freshabit som startar i början av år 2016 och stöds av EU:s Life-fond i en omfattande projekthelhet, som är det mest omfattande Life-projektet som hittills har genomförts i Finland. De tre avrinningsområdena bildar en delhelhet som kallas Österbottens åar, där huvudmålet är att trygga mångfalden i åmiljön som ingår i nätverket Natura 2000 och samordna olika funktioner i ådalarna. Freshabit-projektet pågår i drygt sex år och dess helhetsbudget är 20 miljoner euro, varav andelen för Österbottens åar är ca 1,8 miljoner euro.

I Esse ås avrinningsområde är det särskilt flodpärlmusslan och skogsbruket som uppmärksamheten riktas mot. Flodpärlmusslor flyttas delvis till bättre livsmiljöer. Det är meningen att glochidielarver av musslan samlas, förs till Norge för odling och senare återförs till de forna levnadsplatserna. Antalet flodpärlmusslor i Esse å har avsevärt minskat i antal under de senaste åren och med hjälp av olika åtgärder försöker man återuppliva beståndet med unga musslor. Inom skogsbruket satsas på åtgärder som minskar åns belastning av fastsubstanser, som är skadlig för flodpärlmusslan. I Esse ås område ingår även iståndsättningen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi i projektet.

I Lappfjärds å betonas åtgärderna mot fiskerinäringen, ånaturens mångfald, hanteringen av översvämningsrisker och samordnandet av olika åtgärder i ådalen. Det är meningen av hålla kvar flödesvatten i avrinningsområdet, då myrar på skyddsområden återställs och vattenståndet i sjön Haapajärvi höjs. För att skydda skogsnaturen utnyttjas Metso-programmet och vattenskyddet i skogsbruket effektiveras. I åns mellersta lopp möjliggör iståndsättningen av dammområdet i Villamo fiskvandringen och minskar översvämningsrisken lokalt. Utöver detta är det meningen att i Lappfjärds å och Karvianjokis källflöden testa fiskeriekonomiska iståndsättningsåtgärder och utarbeta en plan för att samordna olika mål för skötseln och användningen av ån. Att främja iståndsättningen av fågelvattnen i Blomträsket i Kristinestad ingår också i projektet.

Freshabit-projektet koordineras av Forststyrelsen och delprojekten för Österbottens åar koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten. Utöver dessa parter deltar Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Finlands naturskyddsförbund och Uleåborgs universitet i genomförandet av projekten i de österbottniska landskapen. Utöver EU-finansiering och egen finansiering från projektparterna får åtgärderna i Esse å och Lappfjärds år finansiering från Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och Fonden för Esse å.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861
  • Överinspektör Lotta Haldin, tfn 0295 027 792

Regional information