Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Puruvesi mukaan merkittävään EU:n LIFE-rahaston vesienhoidon ja kunnostuksen hankkeeseen (Etelä-Savon ELY-keskus)

Metsähallitus on antanut tänään tiedotteen valtakunnallisesti merkittävästä EU:n LIFE-rahaston Freshabit-hankkeesta, jolle on myönnetty rahoitus vuosille 2016-2022. Noin 20 miljoonan euron hankkeesta Euroopan komission myöntämä osuus Suomelle on lähes 12 miljoonaa euroa, mikä tekee hankkeesta Suomen EU-historian mittavimman Life-rahaston hankkeen. Hankkeessa kunnostetaan ja hoidetaan vesiä eri puolilla Suomea. Koko LIFE-hankkeeseen osallistuu yhteensä 30 kumppania ja mukana on yhteensä kahdeksan aluehanketta, joista Puruveden aluehanke on yksi suurimmista 2 miljoonan euron osuudella. Puruvesi on mukana nimenomaan suuren karun ja kirkasvetisen Natura-luontotyyppinsä vuoksi.

Puruveden aluehankkeessa keskitytään pitkälti valuma-alueen tilan parantamiseen Puruveden vesiensuojelun yleissuunnitelmasta johdetulla viidellä kohdealueella, joilla Metsäkeskuksen sekä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimesta on tarkoitus yhdessä maanomistajien kanssa toteuttaa lukuisia vesiensuojelurakenteita mm. kosteikoita, pintavalutuskenttiä ja pohjapatoja. Hankeen aikana tehdään muita vesienhoidollisia toimenpiteitä kuten koekalastuksia ja vähempiarvoisen kalaston sekä vesikasvillisuuden poistoa sekä valuma-alueen vesistöissä että Puruveden lahtialueilla. Lisäksi Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Etelä-Savon ELY-keskus ja GTK kehittävät uusia vesien tilan arviointi- ja seurantamenetelmiä mm. mallinnuksen ja kaukokartoituksen keinoin sekä elinympäristökartoituksia. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat myös ympäristökasvatus, tiedotus, kansalaisten osallistaminen sekä virkistyskäytön edistäminen erityisesti ProPuruvesi yhdistyksen sekä Metsähallituksen toimesta.

Keskeisiä hanketavoitteita ovat:

  • Puruveden tilan parantaminen sekä heikkenevän tilan kehityksen ja nuhrautumisen pysäyttäminen.
  • Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen ja toimien kohdentaminen.
  • Eliöyhteisöjen tilan sekä ekosysteemien toiminnan parantaminen ja Natura-arvojen turvaaminen.
  • Integroidun valuma-aluetason suunnittelun kehittäminen. Valuma-aluekohtaisten yhteistyöverkostojen kehittäminen ja verkostojen toimeenpano toteutettavilla toimenpidealueilla.
  • Uusien kuormituksen ja vesientilan seurantamenetelmien kehittäminen.
  • Ympäristötietoisuuden lisääminen.

Puruveden aluehankkeeseen osallistuvat viranomaistahot ovat Etelä- ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Suomen metsäkeskus, Metsähallituksen luontopalvelut, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuslaitos sekä osarahoittajina toimivat Savonlinnan ja Kiteen kaupungit. Lisäksi hankkeen keskeinen toimija on Pro Puruvesi –yhdistys, joka on aktiivisesti edistänyt Puruveden puhtautta ja hyvinvointia sekä tietoisuutta Puruveden tilasta. Hankkeen valmistelija ja vastuullinen vetäjä on Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja:

Koko Puruveden hankkeen osalta Etelä-Savon ELY-keskus, vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, puh. 0295 024 233

Pohjois-Karjalan alueen osalta johtava asiantuntija Paula Mononen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 204

Metsäkeskuksen osalta, luonnonhoidon asiantuntija Seppo Ollikainen,Suomen metsäkeskus, kaakkoinen palvelualue puh. 040 771 6078

 ProPuruveden osalta yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Jantunen puh. 050 5937787

Luonnonvarakeskuksen (Enonkoski) osalta tutkija Irma Kolari puh. 0295 327 617


Regional information