Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskusten ympäristölupavalvonta muuttui maksulliseksi (Hämeen ELY-keskus)

1.9.2014 voimaantulleessa, uudessa ympäristönsuojelulaissa laajennettiin valtion elinkeino, liikenne ja ympäristökeskusten (ELY) sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten mahdollisuuksia periä suoritteistaan maksuja.

Aiemmin maksuja on peritty lähinnä lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelystä, mutta uudessa laissa maksullisuus koskee myös valvontaa. Lakiin perustuva, 1.1.2015 voimaan tullut valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kehittämis- ja hallintokeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2015 säätää käytännössä, mitkä ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja TE-toimistojen suoritteet ovat maksullisia ja millä perusteilla hinnoittelu tehdään.

Käytännössä uusia maksullisia suoritteita ovat luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastukset, muu ohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta, tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa sekä kiellon tai määräyksen noudattamisen valvonta tai toiminnan keskeyttämisen valvonta.

Valvottavat laitokset kolmessa hintaryhmässä - laskuja lokakuusta alkaen

Asetuksen mukaan valvottavat laitokset jaetaan kolmeen eri ryhmään niiden toiminnan laajuuden ja keskimääräisen valvontaan käytettävän työmäärän perusteella. Kunkin laitoksen vaatimat valvontatoimenpiteet jaetaan edelleen laajoihin ja suppeisiin.

Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen kuluvan työajan mukaan, eikä se ylitä suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.  Esimerkiksi maksu toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastamisesta on 730, 545, 145 tai 50 euroa laitoksen koosta tai tarkastuksen laajuudesta riippuen.

Alle 10 hengen ja alle 2 miljoonan euron vuosiliikevaihdolla tai taseella toimivien mikroyritysten taloudellista taakkaa helpotetaan laissa säädetyillä, 25 % alemmilla maksuilla.

Ympäristöministeriö ja KEHA-keskus ovat toukokuussa 2015 ohjeistaneet valtion valvontaviranomaisina toimivia ELY-keskuksia maksullisuuden käytännön toteuttamisesta. Ensimmäisiä laskuja valvontasuoritteista toiminnanharjoittajille lähetetään lokakuusta 2015 alkaen, vaikka valvontasuorite olisikin tuotettu jo aiemmin vuonna 2015. Syynä viiveeseen on maksujen muodostamiseen ja käsittelyyn käytetyn tietojärjestelmän ennakoitua työläämpi laajentaminen ja muuttaminen. Viivästys koskee kaikkia ELY-keskuksia.

Myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten valvontasuoritteista voidaan periä maksuja, joiden perusteet määrätään kussakin kunnassa itsenäisesti. Maksut eivät saa kuitenkaan ylittää suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Lisää tietoja ympäristölupien valvontaan liittyvien maksujen suuruudesta saa alla olevasta liitteestä sekä oman alueen ELY-keskuksesta.

Liitteet:

Lisätietoja ympäristönsuojelulain mukaisten maksujen määräytymisestä:

Ylitarkastaja Juha Lahtela, ympäristöministeriö, p. 0295 250 371, [email protected]

 

Lisätietoja/Hämeen ELY-keskus:

Valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen, puh. 0295 025 025

 

Tiedotus/Hämeen ELY-keskus

Kirsi Elomaa, puh. 0295 025 037


Regional information