Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskus lausui Utajärven Pahkavaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

YVA-menettelyssä selvitetään noin 42 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentamista Utajärven Särkijärven kylän tuntumaan. ELY-keskus suosittelee asukaskyselyn tekemistä, muistuttaa ympäristöselvitysten riittävän resursoinnin tarpeesta ja edellyttää Natura-alueisiin kohdistuvien linnusto- ja maisemavaikutusten huolellista selvittämistä.

ELY-keskus huomauttaa, että hankkeen melumallinnus ja mallinnustietojen raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Erikseen tulee tehdä pienitaajuisen melun laskenta.

Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta on hyvä arvioida osana maisemavaikutusten arviointia. Hankkeessa on perusteltua toteuttaa tv-näkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset.

Seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden toteuttaminen edellyttää niiden sisältymistä maakuntakaavaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto toteaa, että sillä on valmiudet käsitellä uusia seudullisesti merkittäviä tuulivoima-alueita, kuten Pahkavaara, Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa, jonka valmistelu käynnistetään syksyllä.

Yhteysviranomainen muistuttaa tarpeesta huomioida muut maankäyttömuodot. Hanke on pyrittävä toteuttamaan siten, ettei metsätaloudelle, turvetuotannolle ja virkistystoiminnalle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä selvittää eri tahojen suhtautumista hankkeeseen. Asukastyöpaja on tarpeellinen, mutta lähtökohtaisesti riittämätön keino kartoittaa ja arvioida asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Yhteysviranomainen suosittelee asukaskyselyn tekemistä.

Yhteysviranomainen muistuttaa ympäristöselvitysten riittävän resursoinnin tarpeesta. Luontokohteita tulee tarkastella inventoinneissa laajempina, ekologisin kokonaisuuksina pistemäisinä inventoitujen alueiden sijaan. Linnustoselvityksiin käytetty aika, menetelmät ja selvitysten kohteet tulee raportoida selkeästi.

Suunnittelualueeseen rajautuvan Karhusuo-Viitasuon Natura-alueeseen kohdistuvat linnusto- ja maisemavaikutukset on selvitettävä erityisen huolellisesti sekä huolehdittava riittävästä suojaetäisyydestä, vaikka varsinaiselle Natura-arvioinnille ei katsota olevan tarvetta.

Arviointiselostuksessa on syytä tuoda selkeästi esille, millaisia riskejä alueella liikkumiseen voi liittyä sekä analysoitava voivatko tuulivoimalat vaikuttaa virkistyskäytön turvallisuuteen.

Utajärven Pahkavaaran tuulivoimahankkeen perustiedot

Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vindkraft Oy:n omistama Pahkavaaran Tuulipuisto Oy suunnittelee 42 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista Utajärven kunnassa sijaitsevalle Pahkavaaran alueelle. Utajärven keskusta sijaitsee hankealueelta noin 38 km länteen, Puolangan keskusta noin 15 km itään ja Vaalan keskusta noin 38 km lounaaseen.

Hankkeen vaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Pahkavaaran alueelle rakennetaan yhteensä noin 42 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Kunkin voimalan nimellisteho on enintään 4,5 MW, napakorkeus enintään 160 m ja kokonaiskorkeus enintään 230 m.

Tuulivoimahanke liitetään joko Muhoksen Pyhäkosken (110 kV) tai Pyhänselän (400 kV) sähköasemaan.

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Kari Haapakangas, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 016 512, kari.haapakangas(at)ely-keskus.fi
Raino Kukkonen, Pahkavaaran Tuulipuisto Oy, puh. 050 468 8533 [email protected]
YVA-konsultti Kirsi Lehtinen, Ramboll Finland Oy, puh 040 722 4104, [email protected]


Regional information