Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Utredningen om utvecklingskorridoren riksväg 3 Tammerfors–Vasa är färdig (NTM-centralen i Birkaland och Södra Österbotten)

Vid NTM-centralerna i Birkaland och Södra Österbotten har en servicenivåbaserad utredning om utvecklingskorridoren riksväg 3 Tammerfors–Vasa färdigställts. Målet har varit att på basen av den nya trafikpolitiken definiera de ur användarsynpunkt viktigaste servicenivåmålen samt de viktigaste servicenivåbristerna på riksväg 3, förbindelsesträckan Tammerfors-Vasa. På basen av dessa skapades en utvecklingsstig mot målsättningen för riksvägen. Användarnas behov har utretts med hjälp av intervjuer och en internetenkät.   

Utgångspunkter och nuläge

Riksväg 3 är en riksväg som går från Helsingfors via Tammerfors till Vasa. Den är en av Finlands viktigaste och livligast trafikerade huvudvägförbindelser samt en del av internationella transeuropeiska nätet (TEN-T och E12). Stambanan går i samma riktning som riksväg 3 och gör det möjligt att resa samma förbindelsestäcka med tåg.

Förbindelsesträckan kräver betydande utveckling för att trygga olika användargruppers behov. Utmaningar på förbindelsesträcken är framför allt bristen på trygga omkörningsmöjligheter, möjligheterna att ha kontroll över transporter, bristerna i restid och dess förutsägbarhet samt i kollektivtrafikförbindelserna. De viktigaste utvecklingsobjekten finns på avsnitten Ylöjärvi-Tavastkyro samt Laihela-Vasa, där det finns ett klart behov av att förbättra smidigheten och säkerheten på vägen.

Utvecklingsstig

I arbetet studerades flera olika alternativ för att välja utvecklingsstig och utforma ett rekommenderat förslag. Åtgärderna i projektet har utformats på basis av servicenivåanalyser och bedömningar av utvecklingsalternativens kostnadseffektivitet och verkningsfullhet.

Åtgärderna i den första fasen undanröjer de största bristerna i servicenivån. Med deras hjälp kan kvalitetsnivån på riksvägen höjas så att transporterna fungerar tillräckligt säkert och snabbt och vardagstrafiken löpen smidigt även i stadsregionerna. Åtgärderna förbättrar avsevärt de riksomfattande transportkedjornas kostnadseffektivitet samt förutsägbarhet från Tammerfors och norrut.

Kostnadsförslaget för projekten i den första fasen är 158 miljoner euro (Jordbyggnadsindex 135; 2010=100). Planeringsberedskapen för projektet är god och i råga om flera delprojekt vore det möjligt att starta byggandet direkt, om projektet får finansiering. Det är möjligt att förverkliga förbindelsesträckans första fas innan år 2025.


Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter om utvecklingsutredningen fås från

Närings- trafik- och miljöcentralen i Birkaland

  • Tero Haarajärvi, tfn 0295 036 223 och
  • Juha Sammallahti, tfn 0295 036 210

Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

  • Jarmo Salo, tfn 0295 027 754

Tilläggsinformation fås också av Rauno Tuominen (tfn 020 747 6139) på Sito Oy som fungerat som planeringskonsult i projektet.

BILAGA


Regional information