Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa pitäisi osoittaa lisää alueita kalliokiviaineksen ottamiseen (Hämeen ELY-keskus)

Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotus ei ohjaa maa-aineshuoltoa riittävästi harjukiviainesten otosta kalliokiviainesten ottoon ja maa-ainesten kierrätykseen, Hämeen ELY-keskus toteaa Päijät-Hämeen liitolle kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa. ELY-keskus esittääkin, että kaavassa osoitettaisiin enemmän kalliokiviaineksen ottamiseen soveltuvia alueita myös pitkän aikavälin tarpeita ajatellen. Lisäksi ELY-keskus esittää joitakin tarkistuksia nykyisiin aluevarauksiin.

Kiitosta ELY-keskus puolestaan antaa liitolle niistä kaavan muutoksista, joilla pohjavesialueille aiheutuvia riskejä vähennetään toimintojen sijoittamisella ja pohjavesien suojaamisella. Muutostarpeitakin silti löytyy ELY-keskuksen mielestä vielä mm. teollisuus-, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueiden osoittamisessa sekä vedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeelle rakentamisessa.

Kokonaisuudessaan ELY-keskus pitää maakuntakaavaehdotusta liitteineen esitetyn tiedon suuresta määrästä huolimatta luettavana.  

Valtatietä 24 ei uuteen maastokäytävään

Hämeen ELY-keskuksen lausuntoon sisältyy Uudenmaan ELY-keskuksen liikennekannanotto. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että kaavassa tieverkon luokittelun tulee olla toiminnallinen eikä sillä määritetä hallinnollista luokitusta maanteihin ja katuihin.

Teiden merkittävään parantamiseen liittyy liittymäjärjestelyiden parantaminen, joten ELY-keskus katsoo, ettei eritasoliittymämerkintöjen osoittaminen kartalla erikseen ole tarpeen. Moottoriteiden eritasoliittymien lisäksi kartalla tulee osoittaa vain seudullisesti merkittävät eritasoliittymät.

Valtatien 24 osoittaminen uuteen maastokäytävään Lepistönmäen ja Kalliolan välillä tulee poistaa ja korvata nykyisen tien "merkittävästi parannettava valtatie/kantatie" -merkinnällä. 

Lisätietoja

Johtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh 0295 025 206

Liikenne: Esisuunnitteluryhmän päällikkö Mirja Hyvärinta, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 283

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Regional information