Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Biotehdas Oy:n Riihimäen biojalostamon YVA etenee ripeästi (Hämeen ELY-keskus)

Biotehtaan Ekokem-Palvelu Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen alueelle suunnitteleman biojalostamohankkeen YVA-menettely etenee hyvää vauhtia, sillä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nyt valmistunut. Arviointiselostukseen hankkeesta vastaava on koonnut hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot.

Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen haitallisten vaikutusten olevan lieviä

Arviointiselostuksen mukaan arvioinnissa ei noussut esiin sellaisia vaikutuksia, joiden perusteella hanketta ei tulisi toteuttaa. Hankkeella on arvioitu olevan joitakin lievästi negatiivisia vaikutuksia: Häiriötilanteessa häiritsevää hajua arvioidaan voivan levitä naapurikiinteistölle asti, mutta ei muihin häiriintyviin kohteisiin. Liikennemäärät Kuulojantiellä lisääntyvät hiukan, mikä vaikuttaa myös turvallisuuteen. Onnettomuustilanteessa tai inhimillisen erehdyksen seurauksena vesiin voi päästä vähäisiä ravinnepäästöjä, jotka voivat aiheuttaa myös hygieniariskiä, mutta laajempaa vaikutusta niillä ei arvioida olevan. Kaasuun, hygieniaan ja hajuihin liittyvien riskien arvioidaan voivan lisääntyä alueella. Ihmisille haju- ja liikennevaikutusten sekä alueen laajenemisesta aiheutuvien huolten arvioidaan tuovan viihtyvyys- ja terveyshaittoja.

Yhteysviranomainen arvioi YVA-selostuksen riittävyyden

Arviointiselostus tulee 17.8.2015 alkaen nähtäville Hausjärven ja Riihimäen kunnanvirastoihin ja kirjastoihin. Se tulee myös sähköisesti ympäristöhallinnon verkkopalveluun. ELY-keskus on pyytänyt hankkeesta ja arviointiselostuksesta lausuntoja ja mielipiteitä syyskuun loppuun mennessä. Saatuaan lausunnot ja mielipiteet ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Vasta tämän jälkeen hankkeen lupakäsittelyt voivat edetä. 

Biojalostamoa suunnitellaan osaksi Riihimäen Kiertotalouskylää

Biojalostamo on osa Ekokem Oyj:n alueelle rakentuvaa Riihimäen Kiertotalouskylää. Biojalostamossa on tarkoitus tuottaa erilaisesta eloperäisestä aineksesta biokaasua biologisessa, hapettomassa prosessissa suljetuissa bioreaktorissa. Laitoksessa on kaksi käsittelylinjaa: toinen linja Kiertotalouskylän Ekojalostamosta saatavaa yhdyskuntajätteestä erotettua biojaetta varten, toinen linja lähialueelta tuotavia biojätteitä ja puhdistamolietteitä varten. Jälkimmäisen linjan mädätysjäännös voidaan hygienisoinnin ja anaerobikäsittelyn jälkeen toimittaa peltokäyttöön sellaisenaan. Laitoksen kapasiteettina tarkastellaan 75 000 tonnia jätettä vuodessa. Hankkeen vaihtoehtoina ovat toteuttamatta jättämisen vaihtoehto ja hankkeen toteuttaminen edellä kuvatulla tavalla. 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Hankkeen YVA-sivu


Regional information