Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Rättelseuppmaning över generalplan för Lappfjärd vindkraftspark (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Delgeneralplanen som omfattar de 39 vindkraftverken i Lappfjärd blev godkänd av Kristinestads stadsfullmäktige 15.6.2015. Under utarbetandet av delgeneralplanen och landskapsplanen begärde NTM-centralen att det här området skulle lämnas utanför vindkraftsbygget. Österbottens kust är en nationell betydande flyttningskorridor för många fågelarter och flyttfågeltätheten ligger över medeltal på södra sidan av Suupohjas kust i Österbottens landskap. NTM-centralen har lämnat in en rättelseuppmaning till Kristinestads stadsfullmäktige med syftet att delgeneralplanen för Lappfjärds vindkraftspark ska behandlas i fullmäktige på nytt.

NTM-centralen har genom kontakt med både myndigheterna och plankonsulten framlagt behovet av att bedöma och observera de sammantagna konsekvenserna av flera vindkraftsprojekt. Markanvändnings- och bygglagen förutsätter inte att man innan sammanställande och godkännande av en delgeneralplan för vindkraft måste få i kraft en landskapsplan för vindkraftens placering. Byggande av vindkraftverk har ofta omfattande påverkan och det är i detta avseende skäl att bedöma lagens funktionsduglighet. NTM-centralen har konstaterat att utredningarna om bl.a. fåglarnas flyttningskorridor som gjorts på landskapsnivå och för landskapsplanen i varje fall ska beaktas.

Under utarbetningen av Österbottens förbunds andra etapplandskapsplan har NTM-centralen i sitt utlåtande föreslagit att landskapsplanen skulle behöva framskrida mera effektivt, eftersom landskapsplanen som styr placeringen av vindkraftsparkerna är nödvändig i området.

NTM-centralen har vid den tiden framfört att det på kusten finns vissa områden som ska lämnas utanför byggandet av vindkraftverken. Uteslutningen anses som oundviklig för att skador på fågelbeståndet ska undvikas. Landskapsplanen är som bäst under behandling vid miljöministeriet och flera besvär har lämnats in.

Speciellt de vindkraftsparker som planerats på Suupohjas kust utgör en mycket speciell punkt som blir tätare och mer kritisk i fågelbeståndets flyttningskorridor. På Kristinestads område planeras sju stora vindkraftsparker och delgeneralplanen för Metsälä vindkraftspark är redan laggill.

Tilläggsinformation:

Matti Rantala, tfn. 0295 027 914, [email protected]


Regional information