Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Företagsstöden förnyas, avbrott i stödansökningen (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Den nya finansieringsperioden (2014–2020) inleddes vid årsskiftet och en ny lag om företagsstöd trädde i kraft 1.7.2014. Den nya lagen styr beviljandet av arbets- och näringsministeriets stöd. I och med den nya lagen revideras också ansökningen om och behandlingen av de företagsstöd som NTM-centralerna beviljar. Det uppskattas att understöd för utvecklande av företagsverksamhet kan sökas från och med 15.9.2014.

De sista beslut om företagsstöd som hänför sig till den vid årsskiftet avslutade programperioden (2007–2013) fattades i juni och alla medel från den avslutade programperioden har nu bundits upp. Projekt som det ännu inte fattats beslut om kommer enligt den nya lagen om företagsstöd att behandlas enligt de villkor som ingår i de nya författningarna och finansieringsriktlinjerna. Alla sökande blir tvungna att göra en ny elektronisk ansökan så fort det igen är möjligt att ansöka om stöd.

Ändringar som den nya lagen om företagsstöd för med sig är att finansieringen kommer att koncentreras till mikroföretag och små och medelstora företag som startar upp sin verksamhet, expanderar sin verksamhet eller gör sin verksamhet internationell.

NTM-centralen rekommenderar företagen att skjuta upp sina projekt tills det nya stödsystemet tas ibruk. De regionala finansieringsriktlinjerna kommer också att uppdateras och läggas ut på webbsidorna då författningarna om företagsstöd har fastställts i sin helhet och det nya stödsystemet har kommit igång. Enligt de uppgifter vi har idag uppskattas ansökningen av finansiering enligt den nya lagen om företagsstöd komma igång 15.9.2014. I fortsättningen sköts ärendena elektroniskt med företagets KATSO-kod.

När det gäller finansieringen enligt den nya lagen om företagsstöd kommer man i Egentliga Finland i fortsättningen att betona projekt som utvecklar små och medelstora företag och särskilt internationalisering och produktutveckling samt etablering av ny affärsverksamhet. Under den nya finansieringsperioden framhävs också utvecklingsprojekt för energi- och resurseffektivitet som en del av åtgärderna för att främja koldioxidsnål ekonomi. I fortsättningen kommer möjligheten att stöda investeringar att begränsas till endast områden med plötslig strukturomvandling. För stöd som beviljas enligt lagen om företagsstöd förfogar NTM-centralen i år över ett av EU delfinansierat anslag på 840 000 € och ett nationellt anslag på 1 350 000 €. På områden med plötslig strukturomvandling (Saloregionen och Kimitoön) finns dessutom ett separat anslag på 3,9 miljoner som kan användas till projekt som genomförs på de områdena.

Energistöd kan sökas som vanligt, det kommer inga ändringar i behandlingen och beslutsfattandet.

Det är också ett avbrott i ansökningen av landsbygdsprogrammets företagsfinansiering. Enligt de uppgifter vi har idag kommer ansökningen av nya företagsstöd igång tidigast i början av år 2015. Tidpunkten preciseras under hösten och det informeras separat om det.

 

Ytterligare upplysningar:

FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 501
NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 500

 


Regional information