Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Miljökonsekvensbedömning görs för Vasa hamnväg (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har inlett utarbetandet av en miljökonsekvensbedömning (MKB) för Vasa hamnväg mellan Vasklot och Lillkyrovägen.  Arbetet är en fortsättning på lokaliseringsutredningen från 2010, där vägens lokaliseringsalternativ utreddes preliminärt.

Förbindelsen till Vasa hamn i Vasklot är en viktig förbindelse för utvecklingen av logistiksystemet i Vasaregionen.  Vägförbindelsen till hamnen går idag genom Vasa centrum och den tunga trafiken medför olägenheter för boende och störningar i trafiken.  Vasa stad och Korsholms kommun utvecklar ett logistikområde öster om flygfältet.  Målet är att erbjuda logistikföretag och -verksamheter ett område, som anknyter till infrastrukturen för olika transportformer.  Logistikområdet ligger i närheten av riksvägarna 3 och 8, flygfältet och järnvägen, och i framtiden invid den eventuella nya sträckningen för riksväg 8.  För utvecklingen av hamnen är det också viktigt att säkerställa att Vasklot har järnvägsförbindelse, som möjliggör större transportvolymer på ett säkert sätt.

Utarbetandet av miljökonsekvensbedömningen föranleds av lagen om miljökonsekvensbedömning och Trafikverkets regler då det är fråga om betydande nya vägprojekt.  Målet för MKB-förfarandet är att klargöra förutsättningarna för och konsekvenserna av vägförbindelsen och göra förslag för utvecklandet av förbindelsen.  Miljökonsekvensbedömningen görs för de alternativ, som utarbetats i tidigare planeringsskeden.  Under MKB-arbetet kan även nya alternativ aktualiseras till exempel i samverkan med intressegrupper. Bedömningen omfattar även nuläget, det s.k. nollalternativet, där trafiken till hamnen också i fortsättningen skulle gå genom Vasa centrum. För de alternativ som bedöms, utarbetas preliminära planer där vägarnas sträckningar och korsningsutformningar samt gång- och cykeltrafikarrangemang dimensioneras och erforderliga vägområden definieras bland annat som grund för planläggningen i kommunerna.

Utvecklandet av Vasa hamnväg ingår i projektet The Midway Alignment of the Botnian Corridor, vars syfte är att förbättra transportförbindelsen över Kvarken så att den uppfyller de miljökrav och ekonomiska krav som ställs på ett hållbart transportsystem.  Midway Alignment-projektet finansieras av kommunala, regionala och nationella finansiärer i Finland och Sverige, enskilda företag och EU:s TEN-T-fond.

Invånare, markägare och alla intresserade i området har möjlighet att medverka i arbetet.  Under MKB-arbetet arrangeras två informations- och diskussionstillfällen för allmänheten och två workshops riktade till intressegrupperna.  Information om projektet förmedlas via tidningar och projektets webbplats, som öppnas senare.

I arbetets första skede utarbetas ett program för miljökonsekvensbedömningen, där MKB-förfarandet presenteras.  Programmet läggs fram till påseende i kommunerna för avgivande av utlåtanden och åsikter.  Färdigställandet av bedömningsprogrammet och framläggandet kungörs.

Tilläggsinformation:

  • Investeringschef Ari Perttu, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 745
  • Jari Mannila, Ramboll Finland Oy, tfn 040 550 5751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regional information