Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

NTM-centralen i Nyland vidtar åtgärder mot reklam vid vägar

Reklam vid vägar är i huvudsak förbjuden med stöd av landsvägslagen. Med reklam vid vägar avses information i bild- eller textform som är avsedd att vara synlig för trafikanter. För reklam som kan läsas från landsvägen krävs tillstånd från NTM-centralen.

NTM-centralen i Nyland har börjat skicka uppmaningar om avlägsnande av reklam vid vägar. Uppmaningsbrevet skickas i de fall där inget tillstånd beviljats trots att ett sådant förutsätts enligt 52 § i landsvägslagen. Uppmaningsbrevet riktas till den som gör reklam eller till markägaren. Brevet innehåller uppgifter om reklamen i fråga samt anvisningar och kontaktuppgifter för ytterligare information.

Inga brev skickas ut angående reklam som befinner sig inom vägområdet, men väghållaren har rätt att avlägsna reklamen omedelbart. Det är möjligt att debitera den som ställt ut reklamen för avlägsnandet. Det går inte att få tillstånd för reklam inom vägområdet.

Skickandet av uppmaningsbrev har påbörjats och kommer att fortsätta inom hela verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland.

Det är väghållarens skyldighet att säkra en trygg och tydlig trafikmiljö. Därtill omfattas väghållaren av jämlikhetskravet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland kan bevilja undantagstillstånd för en reklam på de grunder som nämns i lagen, förutsatt att reklamen inte äventyrar trafiksäkerheten och att den passar in i omgivningen.


Ytterligare information fås från Trafikens kundservice, 0295 020 600, vardagar 9.00–15.00.

www.ely-keskus.fi/mainokset


Regional information