Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Ravinteiden käytön yleissuunnitelma Saaristomeren valuma-alueelle on valmis (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman rahoittama Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hanke on valmistunut. Hankkeessa on laadittu ravinteiden käytön yleissuunnitelma Saaristomeren valuma-alueelle. Hanke on toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, MTK-Varsinais-Suomen, Biovakka Suomi Oy:n, Turun seudun puhdistamo Oy:n ja ympäristöministeriön kanssa. Suunnittelutyön on toteuttanut Sweco Ympäristö Oy ja Turun ammattikorkeakoulu.

Eri toiminnot aiheuttavat merkittävää ravinnekuormitusta Saaristomereen, vaikka samaan aikaan alueelle tuodaan maataloutta varten suuria määriä eräorgaanisia lannoitteita. Jos voisimme korvata keinolannoitteista suurimman osan alueella muodostuvilla ravinnejakeilla, voisimme vähentää riippuvuutta ostolannoitteista ja saada lannoitteisiin päätyvä raha jäämään maakuntaan, sekä pienentää mereen päätyvää kuormitusta. Yleissuunnitelman tavoitteena on ollut selvittää parhaat mahdolliset keinot tähän.

Suunnitelmassa on selvitetty Saaristomeren valuma-alueella muodostuvia käyttöön kelpaavia ravinnejakeita, joita ovat mm. tuotantoeläinten lanta, maatalouden sivuvirrat, jätevedenpuhdistamojen lietteet, teollisuuden orgaaniset sivuvirrat, ruovikoiden niittojätteet sekä hoitokalastetut kalat. Näistä ravinnejakeista on selvitetty kokonaismäärä, muodostumispaikat ja ravinnepitoisuudet. Jotta pystyttäisiin kohdentamaan ravinnejakeita optimaalisesti maanviljelykäyttöön, on pitänyt selvittää myös vastaanottavan maatalousmaan ominaisuudet ja optimaaliset lannoitusmäärät. Yleissuunnitelmassa on esitetty ravinteiden muodostumisen ylijäämäalueet ja peltojen ravinteiden alijäämäalueet ja tarkasteltu ravinnejakeiden logistiikkaa. Siten on pystytty esittämään paikkatietoaineistona miten olisi syytä kuljettaa ravinteita alueella joko suoraan muodostumispisteestä pelloille tai sitten esim. biokaasutuksen jälkeen. Biokaasulaitosten optimaaliset paikat on esitetty perusteineen. On myös arvioitu suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta ja mahdollisia kustannuksia.

Ravinteiden käytön yleissuunnitelma on tarkoitettu sekä viranomaistyön, että yksityisten toimintojen tukemiseen. Suunnitelmaa voidaan käyttää aluesuunnittelun ja kaavoituksen tukemiseen, elinkeinojen sijainninohjaukseen, luvanvaraisen toiminnan ohjaukseen sekä alueellisen maatalouspolitiikan kehittämiseen. Samalla tämä Saaristomeren valuma-aluetta koskeva yleissuunnitelma toimii pilottikokeiluna tämäntyyppisestä toiminnasta, ja sitä voidaan mahdollisuuksien mukaan laajentaa vaikka koko maahan.

Lisätietoja antaa:
Ylitarkastaja Pekka Paavilainen
puh: 0295 022 921
sähköposti: [email protected]


Regional information