Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Pohjois-Karjalassa kartoitetaan arvokkaita suoalueita (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kartoittaa parhaillaan maakunnan arvokkaita suoalueita. Kartoitukset on aloitettu kesäkuussa sen jälkeen, kun kohteiden maanomistajille on tiedotettu asiasta kirjeitse.

Kartoitukset ovat osa soidensuojelun täydennysohjelman valmistelua, joka perustuu hallitusohjelmaan sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen soiden ja turvemaiden vastuullisesta ja kestävästä käytöstä ja suojelusta.

Pohjois-Karjalassa kartoitetaan kaikkiaan noin 130 kohdetta. Metsähallitus osallistuu kartoituksiin valtionmailla. Kartoitettavia arvokkaita suokohteita ovat mm. luonnontilaiset keidas- ja aapasuot.  Laajimmillaan kartoituskohteet ovat muutamien satojen hehtaareiden luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia suoalueita. Mukana on myös pienialaisia reheviä soita kuten korpia., lettoja ja lähteiköitä sekä erilaisia piensoiden ryppäitä.

Kartoituksiin on valittu laajan aineisto perusteella maakunnan parhaiten säilyneitä suoalueita. Soilta kartoitetaan niiden tilaa, luontotyyppejä, lajistoa ja alueellisia erityispiirteitä. Ohjelman valmistelussa hyödynnetään myös aiempia selvityksiä, mm. maakuntakaavoituksessa kertynyttä aineistoa.

Puolet Suomen suoluontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi ja soiden eliölajiston uhanalaisuus on voimistunut viime vuosikymmenen aikana. Luonnonsuojelulain mukaisella kansallisella soidensuojeluohjelmalla parannetaan nykyisen suojelualueverkoston edustavuutta.  Luontotyyppien ja lajien ohella turvataan myös soiden virkistyskäyttöä.

ELY-keskuksen keräämät tiedot arvokkaista suokohteista toimitetaan ympäristöministeriön asettamalle työryhmälle, joka tekee vuoden 2014 loppuun mennessä ehdotukset suojeluohjelmaan valittavista soista luonnontieteellisillä perusteilla.  Suojeluohjelmaan valitaan kartoitetuista soista mukaan ne, joilla on valtakunnallista merkitystä. Myös suoalueiden keskinäinen kytkeytyneisyys ja ennallistettavuus huomioidaan suojeluohjelman kohteita valittaessa.

Valmistelun edetessä suojeluohjelmaan ehdotettavien kohteiden omistajille varataan vielä mahdollisuus antaa kirjallinen lausunto ehdotuksesta.

Jos yksityisen maanomistajan alue hyväksytään ohjelmaan, hän voi myydä alueen valtiolle käypään hintaan tai rauhoittaa sen yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan.

Lisätietoja

Luonnonsuojelupäällikkö Sirkka Hakalisto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 175, sirkka.hakalisto(at)ely-keskus.fi

Lisätietoa soidensuojeluohjelmasta: www.ym.fi/soidensuojeluohjelma


Regional information