Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Nya utvecklingstjänster för SMF-företag vid NTM-centralerna 1.9.2014

Företagsutvecklingstjänsterna är nya tjänster skapade för SMF-företagens behov som utvecklats under ledning av arbets- och näringsministeriet. Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget. Tjänsterna finns tillgängliga fr.o.m. 1.9.2014. De nya tjänsterna fastställs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och är avgiftsbelagda för företag.

Utvecklingstjänsterna har fått en egen webbplats, som också kommer att översättas till svenska:

Utvecklingstjänsterna omfattar affärsverksamhetsanalys-, konsultations- och utbildningstjänster samt i framtiden möjlighet att utveckla SMF-företags affärsverksamhetsnätverk. Tjänsterna tillhandahålls av NTM-centralerna och produceras av konkurrensutsatta expertföretag. De experter som är utvalda till tjänsteleverantörer har hög utbildnings- och kompetensnivå samt solid erfarenhet i branschen. Detta tillförsäkrar tjänster av hög kvalitet för företag i hela Finland

Företagsutvecklingstjänsterna erbjuder SMF-företag goda förutsättningar att gå vidare

Företagsutvecklingstjänsterna är avsedda för verksamma SMF-företag med vilja till utveckling. För tjänsterna finns inte branschvisa begränsningar.

Analystjänsten är planerad som en snabb och flexibel översyn av de olika delområdena i företagets affärsverksamhet. Tjänsten tar fram en tydlig och målinriktad utvecklingsplan för SMF-företaget. Tjänsten pågår i regel en dag.

Konsultationen har sex teman: tillväxt, förnyelse, produktivitet och ekonomi, marknadsföring och kundrelationer, ledarskap och personal samt kommersialisering av innovationer. I tjänsten betonas det strategiska perspektivet och företagskundens behov. Konsultationen pågår minst två dagar och baserar sig på en genomförandeplan. Innan konsultationen beviljas, utreds företagskundens behov. Den expert som är utvald att genomföra tjänsten skriver en rapport om konsultationen till företaget. I rapporten anges de rekommenderade fortsatta åtgärderna.

Det finns tre utbildningsprogram avsedda för nyckelpersoner i SMF-företag. I utbildningarna utvecklas ledarskapet för tillväxt, ledningen av marknadsföring och kundrelationer samt ledningen av ekonomi och produktivitet. De preciserade innehållen planeras och konkurrensutsätts regionvis, så att NTM-centralerna kan rikta utbildningar enligt kundernas behov.

Flexibel, skräddarsydd service på företagens villkor

Företagsutvecklingstjänsterna har reviderats så att de svarar mot SMF-företagens behov och önskemål. I planeringen har beaktats olika konsekvensutredningar, översikter och undersökningar som olika aktörer tagit fram samt feedback från kundföretag, intressentgrupper, tjänsteleverantörer samt NTM-centraler.

Nytt är bland annat stark satsning på identifiering av servicebehovet och effektiv servicevägledning. I webbtjänsten kan företaget självt göra en utvecklingskartläggning som ger en bra bild av företagets utgångsläge. Därefter hjälper experterna vid NTM-centralen med att finna företagets utvecklingsobjekt och effektivt dra nytta av de offentliga företagstjänsterna.  Målet är en smidig, snabb och helhetsbetonad process.

Ytterligare upplysningar:

  • konsultative tjänstemannen Anna-Liisa Heikkinen, tfn 050 396 0223 anna-liisa.heikkinen(at)tem.fi

 


Regional information