Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Översvämningsrisker i Lappfjärd har publicerats på kartan och på webben (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Översvämningsgruppen för Lappfjärds å har bedömt översvämningsriskerna i nedre loppet av avrinningsområdet, närmare bestämt i Kristinestad på avsnittet mellan Dagsmark och ådeltat i Lappfjärd. Enligt bedömningarna orsakar redan en relativt allmänt förekommande översvämning (återkomsttid i genomsnitt 1/20 år) i det karterade området risk för att knappt 40 byggnader blir våta.

Vid granskningen av sällsynta översvämningar (återkomsttid i genomsnitt 1/100 år) stiger antalet byggnader med översvämningsrisk till knappa 200. Av dessa är 57 bostadshus och enligt uppskattningarna berörs ca 150 personer av skaderisken. Dessutom är fem av dessa byggnader byggnadsobjekt av kulturell betydelse som skyddats genom kommunal planläggning. Vid sällsynta översvämningar omfattar risken även två objekt som eventuellt kan förorena miljön och två avloppsvattenverk. Flest objekt med skaderisk finns i Lappfjärds centrum. Både hösten 2012 och våren 2013 var översvämningarna i Lappfjärd sådana som till omfattningen ställvis motsvarar sällsynta översvämningar.

Då en mycket sällsynt översvämning (återkomsttid i genomsnitt 1/250 år) inträffar, riskerar fem skolbyggnader, alla i Lappfjärds centrum, att drabbas av översvämningen. Dessutom finns risk för avbrott på de centrala trafikförbindelserna riksväg 8 och regionväg 664 (Norra Lappfjärdsvägen).

Kartorna med översvämningsrisker i Lappfjärds å finns nu tillgängliga för alla intresserade på miljöförvaltningens webbtjänst på adressen www.ymparisto.fi/tulvakartat. Vid karteringen av översvämningsrisker har en karteringsrapport utarbetats och den finns att läsa på översvämningsgruppens webbplats: www.miljo.fi/oversvamningsgrupper> Lappfjärds å.

Översvämningsgruppen för Lappfjärds å har under höstens möten bedömt flera alternativa åtgärder för att minska översvämningsriskerna längs hela Lappfjärds ås avrinningsområde. Bedömningen har bl.a. inkluderat skyddandet av skadeobjekt med permanenta och tillfälliga skydd, rensning av ån, lösningar för att hålla kvar vatten i hela avrinningsområdet samt ändringar i användningen av invallningsområdena och strukturerna i nedre loppet av Lappfjärds å. Dessutom planeras åtgärder bl.a. för att effektivera planeringen av markanvändningen och översvämningsinformationen. Ett förslag till en plan för hanteringen av översvämningsrisker i Lappfjärds å kommer att publiceras på våren 2015, då också samråd om planen kommer att ordnas.

Mer information på webben:

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ingenjör Petter Höglund 0295 027 810, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
  • Planerare Erika Raitalampi 0295 028 027, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
  • Planerare Elina Latvala 0295 027 859, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Regional information