Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Jämsään uutta luonnonsuojelualuetta (Keski-Suomen ELY-keskus ja Jämsän kaupunki)

Jämsän Orivuoressa sijaitseva vanha metsä ja luolastot rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla. Jämsän kaupunki on esittänyt kohdetta suojeltavaksi METSO-metsien suojeluohjelman kohteena. Alue täyttää METSO-ohjelman luonnonsuojelulliset valintaperusteet.

Orivuoren alue sijaitsee Jämsänkosken taajaman koillisreunassa rajoittuen länsipuolella Tampere–Jyväskylän rautatiehen. Suojeltava alue on havupuustoista mäenrinnettä ja mäenlakea.  Kasvillisuustyypit ovat pääosin lehtomaista, tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Puusto koostuu järeästä pitkään hakkaamatta ja harventamatta olleesta havupuusta, mäen juurella kuusesta ja lakiosilla männystä. Tuulenkaatoja on paikoin runsaasti. Ylärinteillä on silokalliopintoja jäkälikköineen, rinnejyrkänteillä myös luolia. Alueella kasvaa pensasmaisia lehmuksia.

Kaupungin alueelle vuonna 2009 laatiman luonnonhoitosuunnitelman tavoitteena on ollut arvokkaan luontokohdealueen monimuotoisuuden säilyttäminen kuntalaisille ulkoilu- ja virkistysalueena.

METSO-ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä arvokkaita. Maanomistajan kanssa sovitaan suojelun rajoituksista. METSO-ohjelman mukainen suojelu merkitsee mm. että alueella ei saa tehdä hakkuita, leiriytyä, polttaa nuotiota tai metsästää.

– METSO-ohjelma poikkeaa aiemmista suojeluohjelmista siten, että se perustuu vapaaehtoisuuteen. Kohteet lähtevät liikkeelle maanomistajien esityksestä, kun esimerkiksi rantojensuojeluohjelman kohteita esitettiin viranomaisilta päin, ylitarkastaja Risto Kujala Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Keski-Suomessa tavoitteena on saada METSO-ohjelmaan kaikkiaan noin 8500 ha metsää, määrästä on tähän mennessä toteutunut noin 3000 ha.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Piia Koski, Jämsän kaupunki, p. 0400 243 351

Ylitarkastaja Risto Kujala, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 765


Regional information