Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Vikuri-projektet tar slut – hundratals förekomster av jätteflokor fordrar ännu bekämpning (NTM-centralen i Södra Österbotten)

VIKURI-projektet för bekämpning av främmande, skadliga växtarter har sedan år 2010 bekämpat främmande arter, instruerat markägare samt informerat allmänheten om problemen med främmande växtarter. Projektet upphör vid årets slut. Det är dock skäl för markägarna att aktivt fortsätta bekämpningsåtgärderna.

Bekämpning på nästan alla objekt

Största delen av de förekomster av främmande arter som anmälts till Vikuri-projektet gäller jätteflokor. Projektet har inlett bekämpning och handlett markägarna på de allra flesta av de ungefär 380 objekten.

För att jätteflokan ska försvinna helt behövs åtgärder under flera år, efter vilket området bör hållas under uppsikt under några års tid för att jätteflokor som ännu eventuellt växer upp genast kan tas bort. Jätteflokans frön i marken hålls nämligen livsdugliga i upp till tio år. Av de objekt som kommit till projektets kännedom har ca 10 % utrotats, och på många förekomster kom man bra igång med arbetet och flera förekomster har minskat i omfattning.

Mellanår lönar sig inte

För att det arbete som gjorts inte ska gå om intet borde bekämpningen fortsätta tills att alla växter har utrotats.

Det är precis lika viktigt att bekämpa en liten förekomst som en stor, för redan en individ av jättefloka som hinner bilda frön kan innebära ytterligare flera år av bekämpning. Därför är det viktigt att förhindra att fröna mognar.

Bekämpa också jättebalsamin och lupin

I Finland har 24 främmande växtarter klassificerats som skadliga arter, som inte bör tillåtas sprida sig i naturen. Jättebalsaminen och lupinen har redan spritt sig allmänt i naturen i Södra Österbotten och Österbotten. Vresrosen sprider sig i skärgården där den bildar stora ogenomträngliga bestånd både på sandiga och steniga stränder och stör såväl den ursprungliga naturen som rekreationsanvändningen. Bekämpning av dessa arter har påbörjats i mindre skala i Vikuri-projektet, men här behövs också aktiva medborgare.

Anmäl till portalen för främmande arter

Insamlingen av observationer av främmande kommer att fortsätta och härefter kan man anmäla sina observationer till den nationella portalen för främmande arter. De uppgifter som samlats in i Vikuri-projektet kommer också att föras in i den nationella databasen. Uppgifterna ger värdefull information som behövs för att kunna planera och genomföra bekämpningen av främmande arter. Portalen ger också hjälp med identifiering av växter och anvisningar om hur de bekämpas.

Tilläggsinformation

  • Planerare Lise-Lotte Flemming, tel. 0295 027 784
  • Nationella portalen för främmande arter: www.vieraslajit.fi

Regional information