Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Systemet med förturer har förnyats i enlighet med kundernas önskemål, förändringar också i arrangemangen vid färjfästena. (NTM-centralen i Egentliga Finland)

NTM-centralen i Egentliga Finland har den 5 november 2014 förnyat anvisningarna för beviljande av rätt till förtur. Med de nya beviljandegrunderna svarar man på den kundrespons som mottagits samt gör processen förvaltningsmässigt lättare.  Dessutom utför man filarrangemang och bygger ett nytt styrsystem med trafikljus vid färjfästena Pargas-Nagu och Karlö-Uleåsalo. Samtidigt avskaffas det elektroniska systemet med förturer och man övergår till att använda förtursskyltar den 1 december 2014. Ändringarna gäller tills vidare.

NTM-centralen har mottagit kundrespons särskilt om att knyta förtursrätten till bilens registreringsnummer, vilket ansetts byråkratiskt och begränsande. Man kommer framledes att frångå registreringsnumren på förtursskyltarna, vilket också förenklar förvaltningsprocessen, särskilt vid byte av bil. I och med reformen beviljas förturerna för högst fyra år, och giltighetstiden är inte knuten till kalenderåret. NTM-centralen har i samband med beredningen av ärendet begärt utlåtanden från olika intressentgrupper och man har förhållit sig positivt till förändringsförslagen.

NTM-centralen beviljar rätt till förtur antingen på basis av stadigvarande hemvist eller på basis av ett tillräckligt stort behov. Till exempel brådskande körningar i anslutning till företagsverksamhet, arbetsresor eller resor i anslutning till myndighetsverksamhet kan utgöra ett tillräckligt stort behov. Förutsättningarna för beviljandegrunderna har beskrivits separat för varje färjfäste.

De beviljandegrunder som nu offentliggörs gäller tills vidare. Beviljandegrunderna tillämpas både på nya ansökningar och på ansökningar under behandling.

Beviljandegrunderna för rätt till förtur finns också på NTM-centralens webbplats.

NTM-centralen i Egentliga Finland handhar landsvägsfärjornas förtursärenden i hela Finland, och de givna anvisningarna gäller hela landet. Rätt till förtur beviljas för fartyg som trafikerar i Åbolands skärgård, Skåldö i Raseborg samt Karlö.

Arrangemang vid Karlö färjfäste

Vid Karlö färjfäste används för tillfället ett elektroniskt förturssystem som på senare tid drabbats av betydande problem. NTM-centralen i Egentliga Finland ämnar inte längre upprätthålla det elektroniska övervakningssystemet och därför övergår man den 1 december 2014 till förtursskyltar vid Karlö färjfäste, så som i det övriga landet. Orsaken till att det elektroniska systemet vid Karlö läggs ned är, förutom funktionsproblemen, systemets höga driftskostnader och behovet av relativt stora investeringar med en snäv tidtabell. Systemet är på sin nuvarande nivå inte ändamålsenligt och förbättrar inte trafikens smidighet eller trafikeringen för dem som har rätt till förtur.

NTM-centralen förnyar ändå i sin helhet styrsystemet med trafikljus vid färjfästena i Karlö och Uleåsalo och utför samtidigt filarrangemang. Med dessa åtgärder strävar man att också framledes trygga trafikens säkerhet och smidighet vid färjfästena. Enligt den tidtabell som man ställt som mål, påbörjas byggnadsarbetena våren 2015. Arbetet utförs i samarbete med NTM-centralen i Norra Österbotten.

Avskaffandet av det elektroniska systemet vid Karlö ändrar inte trafikarrangemangen vid Karlö och Uleåsalo färjfästen, utan de som har rätt till förtur kör liksom förr ombord längs en särskild fil. Om trafikarrangemangen efter förändringarna, samt om eventuella förändringar under byggnadsskedet, informeras separat.

Arrangemang vid färjfästena Pargas-Nagu

Även vid Pargas-Nagu-färjans båda färjfästen utförs trafikarrangemang och ett helt nytt styrsystem med trafikljus byggs. Med hjälp av filarrangemangen och trafikljusen strävar man till att förtydliga trafiken vid färjfästena och på så sätt öka säkerheten och göra trafiken smidigare. I och med de nya filarrangemangen går det till exempel inte att köra ombord från två filer samtidigt, vilket har orsakat farosituationer. Byggnadsarbetena pågår och blir klara våren 2015. Trafikanterna ombeds vara uppmärksamma på nya körarrangemangen i anslutning till förändringsarbetena.

Ytterligare information

- Förturer: NTM-centralen i Egentliga Finland, jurist Meeri Niinisalo, tfn 0295 022 814 och ekonomiansvarig för skärgårdstrafiken Tarja Héd, tfn 0295 022 787

- Arrangemang vid färjfästena: NTM-centralen i Egentliga Finland, upphandlingsexpert för skärgårdstrafiken Tapani Jaakkola, tfn 0295 022 791


Regional information