Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Prövningsbaserade statsunderstöd för återhämtningsprojekt för vandringsfiskbestånd

Prövningsbaserade statsunderstöd för återhämtningsprojekt för vandringsfiskbestånd

Aktuellt

 • Understöd för åtgärder för att återställa vandringsfiskbestånd kan sökas till utgången av 2021 eller tills det anslag som reserverats för understöden har använts. Ansökan ska skickas till den närings-, trafik- och miljöcentral vars område projektet huvudsakligen berör (kontaktuppgifter nedan). Anslagen och understöden baserar sig på förverkligandet av regeringsprogrammet. Understöd beviljas särskilt för åtgärder som främjar vandringsfiskarnas vandring, såsom byggandet av fiskvägar och avlägsnande av vandringshinder samt lösningar som möjliggör tiillbakavandring.
 • Kungörelse (mmm.fi)

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) beviljar statsunderstöd för genomförande av projekt som främjar vandringsfiskarnas livsvillkor. Program för att återställa vandringsfiskbestånd (NOUSU) är ett led i regeringsprogrammet och det stöder en förbättring av levnadsförhållandena för vandringsfisk. Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet beviljar NTM-centralerna.

För omfattande och långvariga projekt kan understöd beviljas för flera år, och understöd kan också sökas i flera skeden. En förutsättning för utbetalning av understöd är att mottagaren har nödvändiga tillstånd och rättigheter att genomföra projektet enligt vattenlagen och annan lagstiftning. Understöd kan även beviljas för planering och tillståndsavgifter.

Projekt som kan få understöd och ansökan

Understöd kan beviljas för fiskeriekonomiska projekt som överensstämmer med regeringsprogrammets program för vandringsfiskbeståndens återhämtning, och vars mål är att stärka livskraften hos hotade vandringsfiskbestånd genom att trygga och förbättra beståndens naturliga livscykel. Understöd beviljas särskilt för åtgärder som främjar vandringsfiskarnas vandring, såsom byggandet av fiskvägar och avlägsnande av vandringshinder samt lösningar som möjliggör tiillbakavandring. Man prioriterar objekt som hör till spetsobjekten i den nationella fiskvägsstrategin eller som nämns i de regionala fiskeriekonomiska återställningsprogrammen.

Kostnaderna för projektet ska vara skäliga med tanke på den nytta som uppnås med projektet, och mottagaren måste kunna ansvara för genomförandet av projektet och användningen av understödet. Anslagen riktas i första hand till projekt som är starkt knutna till ett visst område. I planeringen och genomförandet av nya understödda projekt ska man använda sig av goda resultat, erfarenheter samt närverk och nätverksmodeller från tidigare projekt.

Prövningsbaserade understöd kan beviljas för kostnader för planering, genomförande och administration av projekt, avgifter för tillstånd som krävs för projektet samt kostnader för uppfyllande av lagstadgade eller tillståndsenliga skyldigheter. Understödsbeloppet är högst 50 procent av de godtagbara totala kostnaderna.

Ansökningar om understöd ska skickas till följande NTM-centraler:

 • Understödsansökningar för projekt i Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten ska skickas till NTM-centralen i Lappland.
  Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral, PB 8060, 96101 Rovaniemi, telefon 0295 037 000, kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi
 • Understödsansökningar för projekt i Norra Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Karelen ska skickas till NTM-centralen i Norra Savolax.
  Norra Savolax närings- trafik- och miljöcentral, PB 2000, 70101 Kuopio, telefon 0295 026 500, kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi
 • Understödsansökningar för projekt i Södra Karelen, Kymmenedalen, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten ska skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland.
  Egentliga Finlands närings- trafik- och miljöcentral, PB 236, 20101 Åbo, Telefon 0295 022 500, kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi

Ansökan om understöd

Mer information:

Kapslade applikationer

Regional information


Uppdaterad: 12.10.2021