Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Övervakningsavgiften överraskade tillståndsinnehavarna, telefonlinjerna överbelastades (ELY-centralen)

Frågor om övervakningsavgiften som har påförts innehavarna av godstrafiktillstånd har överbelastat närings-, trafik- och miljöcentralens telefonväxel och trafikens kundservice.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har för första gången skickat en räkning som gäller den årliga övervakningen av trafiktillstånd till innehavarna av kollektiv- och godstrafiktillstånd. Räkningar skickades till sammanlagt ca 13 000 företag som hade ett gällande kollektiv- eller godstrafiktillstånd vid tillsynstidpunkten (november 2013).

Det är frågan om en tillsynsavgift enligt förordningen om närings-, trafik- och miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, vilken uppbärs för alla trafiktillståndsärenden, för vilka har stadgats en årlig tillsynsförpliktelse. Årstillsynen omfattar således innehavarna av såväl taxi-, kollektiv- som godstrafiktillstånd. Betalningsskyldiga är alla företag som har haft ett gällande trafiktillstånd vid tillsynstidpunkten.

Avgiften har väckt förvirring bland företagarna och frågor om saken har överbelastat trafikens kundservice och närings-, trafik- och miljöcentralernas telefonväxel. Närings-, trafik- och miljöcentralen önskar att kunderna läser informationen som har skickats med fakturan och att de gör en skriftlig rättelseyrkan, om en sådan är befogad.

Endast skriftliga rättelseyrkanden behandlas

Fakturan som innehavarna av kollektiv- och godstrafiktillstånden har fått grundar sig på statsrådets förordning (907/2012) om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2013. Med avgiften täcks de kostnader som uppstår av registerförfrågningar och tillsynsåtgärder i anslutning till dem.

Om den betalningsskyldiga anser att ett fel har skett i påförandet av avgiften, kan rättelse sökas skriftligt hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten inom sex månader från att avgiften påförts. Rättelseyrkandet kan också skickas per e-post: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi. Muntliga rättelseyrkanden behandlas inte.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, som centralt handlägger ansökningar om tillstånd för kollektiv- och godstrafik och sköter tillsynsuppgifterna, har på sin webbplats informerat om tillsynsavgiften för kollektivtrafiktillstånd i oktober 2013 och om tillsynsavgiften för godstrafiktillstånd i november 2013. Information om saken har också getts ut vid intressegruppsmöten.

Mer information:

Vänligen ta kontakt per e-post för att inte belasta växeln:
liikenteen.lupapalvelut@ely-keskus.fi
Ledande tillståndsexpert Sari Veija, tfn 0295 027 693


Regional information