Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Valtatien 9 Onkamo-Niirala jatkosuunnittelu on käynnistynyt (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Savon ELY-keskus laatii maantielain 18. §:n mukaista yleissuunnitelmaa valtatien 9 parantamisesta välillä Onkamo-Niirala (Tohmajärvi). Yleissuunnittelun lähtökohtana on loppuvuodesta 2016 päättynyt ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja kunnan osayleiskaavaprosessit. Jatkosuunnitteluun valittiin valtatien järeän parantamisen ratkaisu, joka sisältää uudet tielinjaukset mm. Onkamon pohjoispuolella ja Kemien pohjoispuolella. Yleissuunnitelmavaiheen ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään 14.6.2017.

Yleissuunnitelman laatimista on edeltänyt lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely). YVA-menettelyssä on tutkittu useita vaihtoehtoja sekä nykyisellä valtatielinjauksella että uusilla linjausvaihtoehdoilla. Arvioinnin tulokset on koottu vuonna 2016 valmistuneeseen arviointiselostukseen.

Tohmajärven kunta laatii osayleiskaavoja Kemieen ja Onkamoon. Osayleiskaavaluonnokset laadittiin tutkittujen valtatien vaihtoehtojen mukaisesti YVA-menettelyn aikana. Tohmajärven kunnanvaltuusto päätti 6.2.2017 kokouksessaan jatkaa kaavatöitä Onkamossa vaihtoehdon D sekä Kemiessä vaihtoehtoyhdistelmän Kemie C+B pohjalta. Osayleiskaavoihin liittyvät päätökset on otettu huomioon valtatieratkaisussa.

Jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot

Pohjois-Savon ELY-keskus on valinnut jatkosuunnitteluun valtatien järeän parantamisen ratkaisun. Valtatiestä tulee siten kaksikaistainen yksittäisin ohituskaistoin varustettu väylä, jossa liittymien määrä on minimoitu. YVA-menettelyssä tutkituilla pienemmillä toimenpiteillä (0+) ei saavutettaisi tavoiteltua parannusta vakaviin liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden puutteisiin, jotka vielä pahentuisivat entisestään liikenteen kasvaessa. Valtatien järeä parantaminen vähentää merkittävästi onnettomuuksia ja häiriötön valtatie palvelee sekä rajaliikennettä että paikallista liikkumista.

YVA-menettelyn linjausvaihtoehdoista tehtiin seuraavat valinnat:

  • Onkamossa valittiin vaihtoehto D, joka sijoittuu Onkamon pohjoispuolelle osin radan tuntumaan. Keskeisenä perusteena on, että matka valtatien 9 liikenteen pääsuuntaan Joensuuhun lyhenee ja ratkaisu on yhteiskuntataloudellisesti kannattavin. Vaihtoehto on myös paras maankäytön ja melutilanteen kannalta. Kuusikkolan kohdalla valitaan vielä yleissuunnittelun alkuvaiheessa se, että parannetaanko valtatie nykyiselle paikalleen vai uuteen maastokäytävään.
  • Kemiessä valittiin vaihtoehtojen C ja B yhdistelmä, joka sijoittuu uuteen maastokäytävään taajaman pohjoispuolelle harvaan asutulle alueelle.  Vaihtoehtojen yhdistämisellä vältetään asuintaloihin, kouluun ja muinaisjäännöksiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Nykyisen valtatien halkoma Kemien taajama rauhoittuu melun ja muiden liikenteen häiriöiden poistuessa uudelle ohikulkuväylälle. Vaihtoehto osoittautui rakentamiskustannuksiltaan kilpailukykyiseksi.
  • Marjomäessä valittiin vaihtoehto B, jossa valtatie parannetaan länsiosassa nykyisen tien eteläpuolelle ja itäosassa se siirtyy uuteen maastokäytävään radan varteen. Marjomäen vaihtoehto valittiin ennen kaikkea Kemien vaihtoehdon C+B pohjalta. Marjomäen vaihtoehdolla B saadaan valtatielle sujuvin linjaus Uusi-Värtsilään saakka.
  • Kaurilassa valittiin vaihtoehto C, joka sijoittuu länsipäässä nykyiseen valtatien läheisyyteen ja itäpäässä uudessa maastokäytävässä rautatiehen eteläpuolelle. Vaihtoehto C osoittautui kaikilla tutkituilla vaikutuksilla paremmaksi tai yhtä hyväksi kuin toinen tutkittu vaihtoehto B ja sillä vältetään haitalliset vaikutukset Suuren Syvän harjualueeseen.

Valituissa vaihtoehdoissa on tunnistettu myös kielteisiä vaikutuksia, mutta valinnassa on katsottu kokonaisvaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Vaihtoehtojen valinta oli erityisen haastavaa Onkamon ja Kemien osalta, joissa kaikilla linjauksilla on moniulotteisia vaikutuksia. Vaihtoehdossa Onkamo D joudutaan purkamaan asuintalo. Haitallisia vaikutuksia pyritään lieventämään suunnittelun keinoin.

Valtatieratkaisusta suunta Tohmajärven kehittämiselle

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tohmajärven kunta ovat tehneet tiivistä yhteistyötä maankäytön ja valtatien kokonaisratkaisun muodostamisessa. Monivaiheisen osayleiskaava- ja YVA-prosessin kautta on saatu aikaiseksi huolellisesti tutkittu ratkaisu, jonka pohjalta voidaan aluetta kehittää. Osayleiskaavoissa esitetään yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, johon kuuluu muun muassa uudet liikerakentamisen alueet uuden valtatielinjauksen tuntumaan Kemien pohjoispuolella. Onkamossa työpaikka-aluetta on suunniteltu uuteen valtatien 6 eritasoliittymään tukeutuen.

Valtatien rakentamiseen menee vielä pitkä aika. Tieliikenteen merkittävään kasvuun tulee varautua hyvissä ajoin ennakoiden ja yleissuunnitelma edistääkin valtatien parantamisen toteutusvalmiutta. Hankkeen rakentaminen alkaa aikaisintaan 2020-luvulla. Hanke ei ole tällä hetkellä Liikenneviraston tai Pohjois-Savon ELY-keskuksen toteuttamisohjelmissa. Yleissuunnitelma lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi seuraavan hallituskauden liikennepoliittiseen selontekoon sisältyväksi toteuttamishankkeeksi.

Yleissuunnittelun ja osayleiskaavojen eteneminen

Maantien yleissuunnitelma laaditaan maantielain 18 § mukaisesti. Suunnittelussa määritellään tien likimääräinen paikka ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana suunnitelmaa esitetään toimenpiteet muun muassa meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun yleispiirteisyys merkitsee sitä, että esimerkiksi yksityistiejärjestelyt tarkentuvat lopullisesti vasta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. Yleissuunnitelman laadinnan aikana tutkitaan erilaisia ratkaisuja ja kerätään palautetta niistä.  Yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2018.

Onkamon ja Kemien osayleiskaavoista laaditaan seuraavaksi osayleiskaavaehdotukset valtuuston valitsemien luonnosten pohjalta. Kaavaehdotuksissa maankäyttö ja valtatieratkaisu sovitetaan yhteen. Tavoitteena on, että osayleiskaavaehdotukset asetetaan nähtäville samanaikaisesti valtatien yleissuunnitelman kanssa keväällä 2018.

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 14.6.2017

Yleissuunnittelun käynnistymisen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.6.2017 klo 17.00 Tohmajärven kunnanvirastolla valtuustosalissa (Järnefeltintie 1, Tohmajärvi). Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, antaa palautetta ja vaikuttaa yleissuunnitelmaan. Tilaisuudessa on aluksi yleinen esittelyosio, jossa käydään läpi yleissuunnitelman lähtökohdat. Kaikilla on mahdollisuus osallistua vapaasti noin klo 18 alkavaan työpajatyöskentelyyn, jossa suunnitellaan yhdessä keskustellen yleissuunnitelman ratkaisuja. Erillistä ilmoittautumista tarvita.

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tohmajärven kunta toivottavat kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi!

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Kehittämispäällikkö Timo Järvinen
puh. 0295 026 722 tai [email protected]

Tohmajärven kunta
Kunnanjohtaja Olli Riikonen
puh. 040 105 4001 tai etunimi.sukunimi@tohmajärvi.fi

www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo-tiehankkeet-valtatie-9-onkamo-niirala

www.tohmajarvi.fi

 


Regional information