Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

 

Miljön i Nyland visar vissa tecken på förbättring (ELY-centralen i Nyland)

Miljöns tillstånd i Nyland har successivt förbättrats.  Kustvattnen är dock fortfarande i otillfredsställande skick, antalet personbilar ökar och man har inte kunnat få till stånd en avgörande minskning av partikelutsläppen i luften. Jämfört med 2008 har miljöns tillstånd i stor utsträckning förbättrats eller stannat på samma nivå. Till exempel har utnyttjandet av samhällsavfall och antalet skogar skyddade med METSO-handlingsplanen ökat. Å andra sidan växer tätorternas randområden och trycket på miljön ökar i och med befolkningsökningen.

Det är ännu långt till ytvattnens goda status

Ytvattnens ekologiska status är sämre i Nyland än på andra håll i Finland. Områdets små och grunda vattendrag och skyddade skärgård är känsliga för ändringar i miljön, och effekterna av mänsklig verksamhet syns i dem inom en kort tid.

Största delen av Nylands sjöar har god eller måttligt ekologisk status. Även största delen av åarna och älvarna är i måttligt skick. Kustens tillstånd är den sämsta i hela Finland: nästan 80 procent av kustvattnen är i otillfredsställande skick. På grund av de kontinuerliga syreproblemen har bland annat en del av Ingå och Ekenäs skärgård dålig status. Kustområden med hög eller god status finns inte alls.

Klassificeringskarta: Ytvattnens ekologiska status 2013 i Nyland.(pdf, 908 kt)

Utnyttjandet av samhällsavfall ökar successivt

Mängden avfall som deponeras på avstjälpningsplatser har minskat 22 procent sedan 2002. År 2011 uppstod i Nyland 718 000 ton fast samhällsavfall av vilket cirka 53 procent utnyttjades om material och energi. Nästa år blir Vanda Energis avfallskraftverk färdigt. I det kan man utnyttja högst 320 000 ton blandavfall per år som energi. Då stiger mängden samhällsavfall som utnyttjas som energi uppskattningsvis till mer än 50 procent. Även mängden avfall som ska utnyttjas som material ökar från det nuvarande såsom sorteringsbestämmelserna och lagstiftningen förpliktar.

Diagram: Mängden samhällsavfall i Nyland 2002-2011 (pdf, 743 kt)

Aktuell miljöinformation på webben

På webbsidan Miljöns tillstånd i Nyland 2013 - sammanfattas de viktigaste och mest aktuella ämnena som berör miljöns tillstånd. Uppgifterna ska kompletteras och den slutliga översikten publiceras i januari 2014. Översikten har utarbetats av experter vid NTM-centralen i Nyland. Som källor har använts miljöförvaltningens samt andra myndigheters och forskningsinstituts informationssystem. Den tidigare översikten över miljöns tillstånd publicerades 2008.

Samtidigt med denna översikt publiceras motsvarande översikter för de tretton övriga regionerna samt den riksomfattande översikten över miljöns tillstånd. 

Miljöns tillstånd i Nyland 2013 (ymparisto.fi)

Den riksomfattande översikten (ymparisto.fi)

Ytterligare information:

Avfall

  • Överinspektör Pirkko Kekoni, NTM-centralen, tfn 0295 021 404

Samhällsstruktur

  • Överinspektör Sanna Andersson, NTM-centralen, tfn 0295 021 252

Punktutsläpp av fosfor och kväve

  • Överinspektör Ari Kangas, NTM-centralen, tfn 0295 021 401

Ytvattnens ekologiska status

  • Överinspektör Jaana Marttila, NTM-centralen, tfn 0295 021 431

Grundvattnens status

  • Geolog Esko Nylander, NTM-centralen, tfn 0295 021 437

Genomförandet av METSO-handlingsplanen

  • Överinspektör Jani Seppälä, NTM-centralen, tfn 295 021 461

Kommunikation

  • Informatör Sari Laine, NTM-centralen, tfn 0295 021 248
  • Planerare Hanna Aho, NTM-centralen, tfn 0295 020 916

E-post [email protected]

 

 

 

 

 


Regional information