Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Planerna för hantering av översvämningsrisker för åren 2016-2021 har godkänts (Nylands NTM-central)

Jord- och skogsbruksministeriet har den 18 december godkänt Finlands första planer för hantering av risker för översvämningar från vattendrag och från havet. Planerna innehåller mål och åtgärder för 21 områden med stor översvämningsrisk. De åtgärder som presenteras ska hjälpa att förebygga och minska översvämningsskador.

För Nylands del har riskhanteringsplanerna för Helsingfors och Esbo kustområden samt Lovisa kustområden godkänts. Motsvarande riskhanteringsplaner för Vanda ås och Kymmene älvs avrinningsområden berör likaså landskapet Nyland.

Längs kusten vill man förebygga översvämningsskador genom att anvisa nya byggplatser tillräckligt högt upp och genom att informera invånare och olika aktörer om översvämningsriskerna samt förbättra beredskapen. I riskhanteringsplanerna för Nyland ingår därtill planering av vissa konstruktioner som skydd mot översvämningar. När havsvattennivån stiger är den individuella beredskapen avgörande. Riskhanteringsplanerna tas i bruk under åren 2016-2021.

Riskhanteringsplanerna inklusive åtgärder verkställs i praktiken av kommunerna, det regionala räddningsväsendet, NTM-centralerna och av olika verksamhetsidkare, som t ex elverken, teleoperatörer och HRM som svarar för vattentjänsterna.

Den som vill bekanta sig med riskhanteringsplanerna inklusive bilagor kan göra det på adressen www.miljo.fi/paverkavattnen

Alla handlingar finns framsatta till påseende på städernas anslagstavlor i Esbo, Helsingfors och Lovisa samt vid Nylands NTM-central under tiden 21.12.2015 – 20.1.2016.

Tilläggsinformation ger Kari Rantakokko tfn 0295 021 453, fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi


Regional information