Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Bidragen för jordbruksinvesteringar eller generationsväxling ska ansökas senast 15. och 30. oktober.

Om en jordbrukare vill få ett beslut om finansiering av en jordbruksinvestering redan under år 2022, ska ansökan göras senast 15.10.2022. När det gäller startstöd till unga jordbrukare ska ansökan lämnas in senast 31.10.2022. NTM-centralerna fattar beslut om avslag för alla ansökningar som skickats in efter dessa datum, eftersom användningen av medel för den nuvarande EU-finansieringsperioden håller på att upphöra.

Nästa gång beviljar NTM-centralerna investerings- och startstöd till jordbruket år 2023, och då det är den nya EU-finansieringsperiodens medel och nya stödvillkor som gäller. 

En jordbrukare som planerar generationsväxling bör komma ihåg att startstöd till unga jordbrukare endast kan beviljas jordbrukare som vid tidpunkten för anhängiggörandet av ansökan är under 41 år och för vars del det har förflutit mindre än två år sedan etableringen som jordbrukare. Om någon av tidsfristerna börjar närma sig i november-december 2022 eller i början av 2023, är det skäl att göra ansökan om startstöd anhängig senast inom oktober.

Läs mer