Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Terrafamen akkukemikaalien tuotannon ympäristövaikutukset on arvioitu (Kainuu)

Kainuun ELY-keskus on tänään 8.1.2019 antanut perustellun päätelmän Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen eli akkukemikaalien tuotannon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) aikana on laajasti selvitetty akkukemikaalien tuotannon eri ympäristövaikutuksia. Yhteysviranomainen on perustellussa päätelmässään ottanut kantaa hankkeen merkittäviin ympäristövaikutuksiin eli siihen mitkä ovat ne keskeisimmät ympäristövaikutukset, joihin ympäristövaikutusten arviointi on tullut YVA-menettelyssä kohdentaa. Yhteysviranomainen on perustellussa päätelmässään katsonut akkukemikaalien tuotannon merkittäviksi ympäristövaikutuksiksi; myönteiset aluetaloudelliset vaikutukset, lisääntyvän liikenteen vaikutus liikenneturvallisuuteen lähimmillä kaivokselle johtavilla teillä, ammoniakin varastointiin ja käsittelyyn mahdollisesti liittyvien poikkeustilanteiden vaikutukset sekä asukkaiden kaivoksen toimintaan kohdistamat huolet. Lisäksi yhteysviranomainen pitää akkukemikaalien merkittävänä ympäristövaikutuksena akkukemikaalien tuotannossa syntyvien uusien jätejakeiden ja sivuvirtojen pitkäaikaisvaikutuksia.

Yhteysviranomainen pitää arviointiselostusta laadultaan riittävänä ja täyttävän sille asetetut sisältövaatimukset.

Mikäli Terrafame hakee akkukemikaalien tuotannolle ympäristölupaa, huomioidaan perusteltu päätelmä ja YVA-menettelyssä tuotettu tieto lupaharkinnassa. Ympäristölupaharkinnassa toiminnan ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-menettelyssä selvitettyä laajemmin ja yksityiskohtaisemmin.

Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen perusteltu päätelmä, arviointiselostus ja siitä annetut lausunnot ja mielipide sekä muut YVA-asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi/terrafameakkukemikaaliYVA

Lisätietoja

YVA-menettelystä: Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Uudesta YVA-laista


Regional information