Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Mätningar av syrehalten i vattnet i Tessjöån påbörjades  (NTM-centralen i Nyland)

NTM-centralen i Nyland har påbörjat en uppföljning av syretillståndet i Tessjöån. I vattnet placerades två automatiska kontinuerligt fungerande sensorer. Den ena i mitten och den andra i nedre loppet av ån. Apparaterna är placerade nära åns botten och mäter vattnets syrehalt en gång i timmen. På så sätt kan en nästan kontinuerlig uppföljning av variationen i syretillståndet genomföras.  En bra syrehalt är av största vikt för en bra status för vattendragen.

Tidigare har vattenkvaliteten och syretillståndet i Tessjöån följts med hjälp av vattenprover.  Prover har tagits i olika delar av ån och bl.a. halten av näringsämnen och grumligheten i vattnet analyserats har i laboratorium. "Resultaten från vattenproven beskriver tillståndet i Tessjöån väl men det har varit endast möjligt att ta prover sporadiskt, högst 8-10 gånger per år. Med hjälp av den automatiska mätningen får vi nu kontinuerlig information om syrehalten i vattnet", säger överinspektör Jaana Marttila (från NTM-centralen i Nyland).

En stor mängd fiskar har dött under de två föregående somrarna i Tessjöån. Ett tydligt skäl för fiskdöden har inte hittats.  En möjlighet är syrebrist. "Genom den automatiska uppföljningen hoppas vi kunna få mer information om åns syretillstånd och belastningen på ån", konstaterar Marttila.

När mätningarna påbörjades onsdagen den 8 juli var syrehalten på en bra nivå, cirka 6-8 mg/l. Om halten sjunker under 2-3 mg/l är syretillståndet dåligt och fiskarnas existensmöjligheter försvagas.

Tessjöån börjar på södra sidan om Stängselåsen i trakten av Kouvola och Iitti. I Nyland rinner ån genom kommunerna Lappträsk och Lovisa och utmynnar i havet längst inne i Kullaanlahti. Tessjöån är till sin typ en medelstor lermarks å och i den utmynnar ett stort antal små bäckar. Rikliga mängder av näringsämnen och fasta partiklar från omgivande avrinningsområden kommer i ån. Övre delen av ån har också på grund av den kraftiga belastningen en otillfredsställande ekologisk status och åns mellersta och nedre delar har en tillfredsställande status. Ån är dock landskapsmässigt värdefull och i den finns flera olika långa forsar som livar upp landskapet och erbjuder åns växt- och djurliv mångsidiga livsmiljöer.

Ytterligare information:

  • Överinspektör Jaana Marttila, tfn 0295 021 431, e-post: [email protected] (10.7.2015)
  • Biolog Mikaela Ahlman, tfn 0295 021 371, e-post: [email protected] (anträffbar må-ons.)

 

Tessjöån på sommaren 2013 (jpg, 3 Mt) foto Jaana Marttila


Regional information