Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Selvitys Suomen pienvesivoimaloiden lupien kalatalousvelvoitteista ja virtaamavelvoitteista valmistunut

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö on teettänyt selvityksen, jossa kerättiin 153 vesivoimalaitoksen (teho alle 5 MW) lupapäätökset. Työssä selvitettiin vesivoimalaitoksille määrättyjä kalatalousvelvoitteita sekä virtaamavelvoitteita koskevien lupamääräysten sisältöä. Työn tarkoituksena oli saada kokonaiskuva tilanteesta kalatiestrategian ja vesipuitedirektiivin toimeenpanon näkökulmasta.

Selvityksen perusteella on voimalaitoksien luvissa oli erilaisia kalatalousvelvoitteita seuraavasti:

  • Ei kalatalousvelvoitetta: 38 kpl (vesivoimalaitosta)
  • Ei velvoitetta voimalaitokselle, mutta silti kalataloudellisia toimenpiteitä tehty: 12 kpl
  • Kalatien sallimisvelvoite: 8 kpl
  • Ehdollinen kalatievelvoite: 21 kpl
  • Kalatalousmaksu: 18 kpl
  • Kalatievelvoite: 21 kpl
  • Istutusvelvoite: 21 kpl
  • Muu velvoite: 7 kpl (esimerkiksi tarkkailuvelvoite)
  • Velvoitteita ei pystytty selvittämään: 10 kpl

Noin kolmanneksella alle 5 MW:n vesivoimalaitoksista Suomessa ei ole luvissaan kalatalousvelvoitetta. Voimalaitosluvat ovat lähes poikkeuksetta pysyviä. Lupia tai lupamääräyksiä ei velvoiteta tarkistamaan määräajoin ja luvat voivat olla vesilainsäädännön siirtymäsäännösten takia peräisin kymmenien tai joskus jopa sadan tai satojen vuosien takaa. Tämä voi olla hankalaa esimerkiksi vesipuitedirektiivin tai kansallisen kalatiestrategian toimeenpanon näkökulmasta tilanteessa, jossa olisi tarkoituksenmukaista mahdollistaa kalojen vaellus voimalaitosten ohi. Olisi tarve voida arvioida vesivoimahankkeita nykytilanteen, usein merkittävästi muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Toimenpiteitä vesien tilan parantamiseksi on toki Suomessa tehty jo varsin paljon, mutta vesivoimalaitoskohteet, joissa on sovitettava yhteen sähkön-tuotanto ja uhanalaisten vaelluskalojen elinkierron palauttaminen, ovat yleensä olleet hankalimpia.

Selvityksessä kartoitettiin myös sitä, missä määrin luvissa olisi erilaisia vesiympäristön tilaa parantavia virtaamia tai juoksutuksia koskevia lupamääräyksiä. Asian tarkempi analysointi on mahdollista nyt kerätyn aineiston pohjalta.

Raportin liitteissä käydään perusteellisesti läpi Suomen vesilainsäädännön historia ja kehitys kunkin aikakauden yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin verraten. Työhön sisältyy myös taulukkomuotoinen lupatietokanta sekä kopiot voimalaitosten luvista. Selvitys on rahoitettu valtioneuvoston kärkihankerahoituksella. Selvityksen teki Linnunmaa Oy.

Suomessa on vähän yli 200 vesivoimalaitosta. Suomessa tuotetusta vesivoimasähköstä alle 5 MW:n laitokset tuottavat noin 5 %. Pienvesivoimalaitoksia on kuitenkin lähes kaikissa vesistöissämme.


Lisätietoja:

Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus / kalatalouspalvelut, p. 0400 829 505


Regional information