Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Regnen ökar försurningen i de österbottniska åarna (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I de stora åarna hölls pH-värdet klart över 6,0 nästan under hela hösten. I månadsskiftet november-december föll dock mycket regn, varför pH-värdet, som beskriver försurningen, sjönk i synnerhet i åvattnen längs den österbottniska kusten. I Närpes å sjönk pH-värdet i slutet av november till 5,4 och i Lappfjärds å till 5,9 i början av december. I små åar som vanligen lider allra mest av försurningen var olägenheterna av försurningen kraftigast. I månadsskiftet november-december sjönk pH-värdet till 5,0 eller under i Malax å, Solf å, Toby-Laihela å, Vörå å och Kelviå å. Även i andra små åar konstaterades försurningsproblem. Dessutom hade åtminstone Vörå å, Kimo å och Lehmäjoki å exceptionellt klart vatten, som hör samman med försurning. Det klara vattnet beror på att humusämnen faller ut i sura förhållanden.

Förhösten var tämligen torr och de rikligaste regnen och vattenflöden inföll först i slutet av november. Under förhösten var vattenmängderna i åarna obetydliga. Detta avspeglades som höga närsaltshalter i några små åar som besväras av avloppsvattenbelastning såsom Petalax å och Harrström å. Försurningsproblemen började framträda först i och med regnen i slutet av november. Om vintern fortsätter att vara mild och regnig är det sannolikt att försurningsproblemen fortsätter och delvis även förvärras. Försurning som frigörs vid dränering av sura sulfatjordar är det största vattenskyddsproblemet i åvattnen i Österbotten. Minimimålvärdet för försurning på årsnivå är ett pH-värde på 5,5.

Mer information:

  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948

Regional information