Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Saker som bör tas i beaktande vid muddring (landskapen i Österbotten)

Sommaren står snart för dörren och många stugägare gör redan i ordning stugan för sommaren. På stugägarens agenda kan restaurering av stranden vara en av många sysslor som ska göras vid stugan. Stranden bör man emellertid inte börja muddra utan en bra förhandsplanering. Bra tips hittar man bland annat på webbplatsen miljo.fi.

När man köper ett sommarställe är det förutom sjöns eller åns vattenkvalitet skäl att fästa uppmärksamhet vid strandens djupförhållanden, bottnens kvalitet och variationerna i sjöns vattennivå. På det här sättet kommer ett eventuellt muddringsbehov och dess kostnader inte som en överraskning.

Reglerna som rör muddring skärptes i den nya vattenlagen som trädde i kraft i början av 2012. Om muddringsmassan överstiger 500 kubikmeter ska ett tillstånd för arbetet sökas från regionförvaltningsverket (AVI). Behandlingen av tillståndsansökan sker inte i en handvändning och att få ett beslut kan ta lång tid. Den målinriktade behandlingstiden för en muddringsanmälan är 4 – 9 månader. Behandlingstiden påverkas av muddringens omfattning, antalet parter, ansökningens kompletteringsbehov och medgivanden som på förhand anskaffats för muddringen samt objektets speciella egenskaper såsom utredningsbehov på grund av naturvärden.

Alla muddringsarbeten på 500 kubikmeter eller mindre ska enligt vattenlagen anmälas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) samt vattenområdets ägare en månad före arbetet påbörjas. Anmälan kan också göras elektroniskt. Kontaktuppgifter till ägare av samfällda odelade vattenområden får man från lantmäteribyrån ifall delägarlaget är konstituerat. Om delägarlaget inte är konstituerat delges uppgifterna i den ordning som gäller delgivning av stämning eller genom meddelande till någon av delägarna. Till god sed hör att man meddelar grannarna i god tid om att man planerar en muddring.

Tips för att lyckas med ett muddringsprojekt

  • Ta reda på om det finns speciella naturvärden på muddringsområdet. Den här informationen får man från kommunens naturskyddsmyndighet och/eller från NTM-centralen.
  • Ta reda på vattennivåns höjdvariationer. Information om vattenstånd och vattenkvalitet får man också från kommunens naturskyddsmyndighet och NTM-centralen.
  • Ta reda på jordarterna och deras tjocklek på vattendragets botten samt vattendragets djup.
  • Gör eller låt göra en tydlig och detaljerad muddringsplan.
  • Meddela saken till NTM-centralen och vattenområdets ägare en månad innan den tilltänkta tidpunkten för arbetet. Ett meddelande om att anmälan har mottagits samt allmänna anvisningar för muddring skickas direkt i retur från NTM-centralen. NTM-centralen granskar anmälningarna och ger inom en månad ett utlåtande om man i projektet behöver ta något speciellt i beaktande. Blir det bestämt att inget utlåtande ges i ärendet meddelar NTM-centralen det direkt. Muddringsanmälningar som överstiger 500 kubikmeter returneras av NTM-centralen som meddelar att projektet behöver regionförvaltningsverkets tillstånd.
  • Bjud in några muddringsentreprenörer som tidigare har utfört lyckade muddringar.
  • Be om skriftliga offerter med planritningen och arbetsredovisningen som grund.
  • Ordna övervakningen av arbetet på ett lämpligt sätt. I sugmuddringsprojekt är övervakning mycket viktigt och nödvändigt.

Information om bl.a. muddring, tillståndsansökan och muddringsanmälan:


Regional information