Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Finansiering kan sökas från försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Jord- och skogsbruksministeriet riktar 12,4 miljoner euro till försöksprogrammet, med vilket finansieras innovativa lösningar för återvinning av näringsämnen. Den riksomfattande ansökan av finansiering från det treåriga försöksprogrammet öppnas 16.6.2016. NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för administrationen av stöden. Försöksprogrammet är en del av regeringens spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.

I statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ställs som mål att öka tillvaratagningen av näringsämnen i synnerhet i områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag så att minst 50 % av gödseln och det kommunala avloppsslammet omfattas av avancerad behandling före år 2025. För att målet ska nås finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen ur försöksprogrammet som nu öppnas för ansökan.

Stödet allokeras till innovativa lösningar och små och medelstora företag

Syftet med stöden som finansieras av försöksprogrammet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa.

Finansieringen i försöksprogrammet riktas till nya och innovativa åtgärder som främjar återvinning av näringsämnen. Åtgärderna bör vara nya och otestade jämfört med sen senaste utvecklingen inom branschen. I utvärderingen av ansökningarna poängteras dessutom kostnadseffektivitet, kvalitet och genomförbarhet, iakttagande av tidigare forsknings- och utvecklingsarbete samt affärsverksamhetspotentialen i företagens investeringsprojekt.

Finansieringen är i första hand riktad till små och medelstora företag, men för forsknings- och utvecklingsprojekt kan stödet också beviljas till offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar. Stöd för processinnovation eller organisationsinnovation som gäller återvinning av näringsämnen kan även beviljas stora företag, om det stora företaget har samarbete med små och medelstora företag.

Som grund för att stöd ska beviljas används urvalskriterier som har fastställts på förhand och på basis av vilka ansökningarna poängsätts.

Rekommendationerna för val av projekt görs i en styrgrupp som inrättas för försöksprogrammet, till vilken kallas representanter för olika NTM-centraler, ministeriet och Tekes. Dessutom kan man begära utlåtande om projekten av andra lämpliga sakkunniga. Stödbesluten görs på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Kontinuerlig ansökan för högst treåriga projekt

Beroende på projekttyp kan det offentliga stödbeloppet för projekten vara högst 15-80 procent av alla stödberättigade kostnader. Mer information om projektens stödduglighet och stödnivåer finns i ansökningsannonsen och förordningen eller genom att ta kontakt med kontaktpersonerna.

Ansökan i försöksprogrammet är kontinuerlig, men ansökningarna behandlas enligt urvalsperioderna. Urvalsperioderna år 2016 slutar 31.8.2016 och 31.10.2016.

Projektens genomföringstid kan vara högst tre år. Projekt som finansieras år 2016 bör avslutas och vara betalade före slutet av år 2018. 

Ansökningsblanketter och mer information på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats

Ansökningarna görs på ansökningsblanketter som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Ansökningsblanketterna finns på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats.

Projektansökningarna inklusive bilagor skickas till NTM-centralen i Södra Österbotten i första hand elektroniskt.

Mer information om projektfinansieringsmöjligheterna finns i statsrådets förordning 382/2016 (Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016–2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa).

Mer information:

  • Utvecklingsexpert Päivi Mäntymäki, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 631, [email protected]
  • Enhetens chef Ritva Rintapukka, NTM-centralen i Södra Österbottens landsbygdsenhet, tfn 0295 027 619, [email protected]
  • Utvecklingschef Hanna Mäkimantila, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 701, [email protected]

Ansökningsblanketter, urvalskriterier och mer information http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016–2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160382

Mer information på finska om spetsprojektet för återvinning av näringsämnen www.mmm.fi/ravinteetkiertoon

 


Regional information