Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Rauman seudun nuorilla on hälyttävän korkea onnettomuusriski liikenteessä (Satakunta ja Varsinais-Suomi)

Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvässä asukaskyselyssä saatiin kartalle osoitettuja vaaranpaikkoja 800 kpl. Turvattomimpina ja riskialteimpina liikkujaryhminä pidetään alakoululaisia ja nuoria. Onnettomuustilastojen valossa pienten lasten liikenneturvallisuustilanne ei kuitenkaan ole kovin heikko, toisin on tilanne nuorten kanssa. Rauman seudun nuorilla on hälyttävän korkea onnettomuusriski liikenteessä. Nuoret 15–24 –vuotiaat muodostavat huimat 40 % liikenteen henkilövahingoista, vaikka ikäryhmän osuus väestöstä on vain 11 %. Korkein onnettomuusriski on ikäryhmällä 15–17 –vuotiaat. Onnettomuustyypeistä polkupyöräonnettomuuksia tapahtuu runsaasti. Myös piittaamattomuus liikennesäännöistä on tullut onnettomuusanalyysissa ja asukaskyselyssä selvästi esille.

Liikenteessä menehtyy vuosittain neljä henkeä – puolet onnettomuuksista katuverkolla ja yksityisteillä

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Rauman seudun liikenteessä menehtyy vuosittain keskimäärin neljä henkeä ja loukkaantuu noin 100 henkilöä. Kaikkiaan 2000-luvulla liikenne on vaatinut 79 ihmisen hengen. Reilu viidennes henkilövahinko-onnettomuuksista on tapahtunut pääteillä eli valtateillä 8 ja 12 ja kantatiellä 43. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksissa pääteiden osuus on kolmanneksen. Kaikkiaan 55 prosenttia kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu maanteillä ja noin puolet (45 %) katuverkolla ja yksityisteillä.

Rauman seudun liikenneturvallisuustilanne on henkilövahinko-onnettomuuksien kokonaismäärän osalta pitkällä aikavälillä kehittynyt myönteiseen suuntaan, joskin kuolemantapausten määrä on jämähtänyt 4-5 vuosittaisen tapauksen tasolle. Asukaslukuun suhteutettuna Rauman seudulla tapahtuu selvästi enemmän henkilövahinko-onnettomuuksia kuin maassa keskimäärin. Selitys ei löydy seutua halkovista valtateistä.

 

Polkupyöräonnettomuuksia runsaasti – nuorilla hälyttävän korkea onnettomuusriski

Liikenneonnettomuuksissa kuolleista ja loukkaantuneista noin puolet on ollut liikenteessä henkilöautolla, kuljettajana tai matkustajana. Mopoilijat ja moottoripyöräilijät muodostavat uhreista 22 prosenttia ja jalankulkijat ja pyöräilijät peräti 21 prosenttia. Polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksien suhteellinen osuus on Rauman seudulla selvästi korkeampi kuin maassa keskimäärin. Pyöräilyonnettomuudet korostuvat etenkin Raumalla.

Nuoret, 15–24-vuotiaat, muodostavat huimat 40 % prosenttia liikenteen henkilövahingoista, vaikka ikäryhmän osuus väestöstä on vain 11 prosenttia. Korkein onnettomuusriski on ikäryhmällä 15–17-vuotiaat. Tämän ikäryhmän onnettomuuksista 63 prosenttia tapahtuu mopolla tai moottoripyörällä liikuttaessa. Nuorille sattuu ja tapahtuu myös mopoautoilla, mönkijöillä tai traktoreilla liikkuessa ja tilastoissa tämä näkyy tienkäyttäjäryhmän "muu" korkeana osuutena. Polkupyöräonnettomuudet korostuvat 10–14-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä.

Ylinopeudet ja tienylitysten turvattomuus asukkaiden huolena

Asukaskyselyyn saatiin noin 500 vastausta ja kartalle osoitettu vaaranpaikkoja lähemmäksi 800 kappaletta.  Vastaajista neljännes kokee kotikuntansa liikenneturvallisuuden tilan kokonaisuutena ja peräti kolmannes oman liikkumisensa näkökulmasta erittäin tai melko huonoksi. Turvattomimpina ja riskialteimpina liikkujaryhminä pidetään alakoululaisia (50 % vastaajista) ja nuoria (19 % vastaajista). Onnettomuustilastojen valossa pienten lasten liikenneturvallisuustilanne ei ole kovin heikko, toisin on tilanne nuorten kanssa.

Suurin liikenneturvallisuusongelma vastaajien mielestä on kuskin korvien välissä, ei niinkään tie- tai katuympäristössä tai valvonnan puutteessa. Yleisimmiksi ja vakavimmiksi rikkeiksi koetaan ylinopeudet, suojatiesääntöjen heikko tuntemus ja noudattaminen, lyhyet turvavälit, varomattomat ohitukset ja heijastimien vähäinen käyttö.

Jalankulun ja pyöräilyn liikenneolosuhteiden osalta asukkaat toivovat panostusta tienylitysten turvallisuuteen, kävelyn ja pyöräilyn erotteluun ja väylien talvikunnossapitoon. Myös uusien pyöräteiden tarpeita tuotiin runsaasti esille. Autoilun osalta panostusta toivotaan teiden ja katujen kunnossapitoon. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäisi pysäkkien ja asemien laatutason parantaminen ja liityntäpysäköintimahdollisuuksien parantaminen.

Asukaskyselyn karttavastauksiin on mahdollista tutustua osoitteessa:

http://apps.strafica.fi/raulitu/asukaskysely/

Liikenneonnettomuuksista aiheutuu kunnille 10 miljoonan euron kustannukset – joka vuosi

Liikenneturvallisuuden parantaminen tuottaa monia hyötyjä niin yhteiskunnan kuin yksilön näkökulmasta tarkasteltuna. Liikenneonnettomuudet aiheuttavat inhimillisiä kärsimyksiä paitsi niiden uhreille myös heidän lähipiirilleen. Monille liikenneonnettomuudessa saatu vamma aiheuttaa pysyvän invaliditeetin tai muun elinikäisen haitan. Inhimillisen kärsimyksen ohella liikenneonnettomuuksista aiheutuu yhteiskunnalle huomattavia taloudellisia kustannuksia. Trafin ja Liikenneviraston teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan yksi liikennekuolema maksaa yhteiskunnalle noin 2,77 miljoonaa euroa, vakava loukkaantuminen noin 790 000 euroa ja lievä loukkaantuminen noin 34 000 euroa. Rauman seudun kunnille liikenneonnettomuudet aiheuttavat laskennallisesti noin kymmenen miljoonan euron kustannukset vuosittain.

Tutustu kaikkiin nykytilan kartoituksen tuloksiin ja kuntakohtaisiin tietoihin osoitteessa:

http://files.strafica.fi/rauma_media/

Rauman seudun kuntiin laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmia. Seudullisen yhteistyöhankkeen lopputuloksena kukin kunta saa oman suunnitelmansa. Tämän kevään aikana työssä on keskitytty nykytilan ongelmien kartoittamiseen kyselyiden, haastatteluiden ja onnettomuusanalyysien perusteella. Kyselyitä on asukkaille, kuntien työntekijöille, päättäjille, koululaisille, opettajille, vanhus- ja vammaisneuvostoille, liikenteen ammattilaisille ja pelastusviranomaisille. Syksyn liikenneturvallisuustyölle asetetaan tavoitteita ja painopistealueita sekä siirrytään konkreettisten toimenpiteiden suunnitteluun.

Lisätietoja hankkeesta:

- Euran kunta, Kimmo Haapanen, kimmo.haapanen(at)eura.fi, p. 044 422 4870

- Eurajoen kunta, Jussi Elonen, jussi.elonen(at)eurajoki.fi, p.044 312 4411

- Rauman kaupunki, Terhi Luukkonen, terhi.luukkonen(at)rauma.fi, p. 044 403 6187

- Säkylän kunta, Tarmo Saarinen, tarmo.saarinen(at)sakyla.fi, p. 044 517 1014

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, jaakko.klang(at)ely-keskus.fi, p. 0295 022 797

- Strafica Oy, Juha Heltimo, projektipäällikkö, juha.heltimo(at)strafica.fi, 050 369 4604

 


Regional information