Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Fart på utvecklingen av kollektivtrafiken med beslutet om servicenivå (Nyland, Tavastland)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har fastställt den målbaserade servicenivån i kollektivtrafiken inom sitt område. NTM-centralens målbaserade beslut om servicenivå gäller dess eget behörighetsområde, dvs. det gäller inte Helsingforsregionens samkommuns område, Tavastehus och Lahtis myndigheters områden, inte heller Hyvinge och Riihimäki städer. I beslutet om servicenivå har fastställts förbindelsespecifikt vilken servicenivå man vill nå i kollektivtrafiken som idkas på landsvägarna. Beslutet om servicenivå gäller åren 2017–2020.

Som grund till beslutet om servicenivå ligger Trafikverkets anvisning om fastställande av servicenivå som gäller hela Finland. Beslutet om servicenivå bygger på regionala utredningar om fastställande som leddes av persontrafiksarbetsgrupperna i fem planeringsområden. Medlemmarna i persontrafikarbetsgrupperna var från planeringsområdets kommuner. Av dessa regionala fastställanden bildades en enhetlig helhet genom att de gås igenom och samordnas så att de beskrev den målbaserade servicenivån inom hela Nylands NTM-centrals behörighetsområde.

Under det regionala arbetet ordnades verkstäder i planeringsområdena där områdenas trafikbehov granskades. Vidare utfördes webbenkäter och kundintervjuer för att få reda på användarnas behov. Trafikidkarna i områdena gavs också en möjlighet att uttrycka sin åsikt om utkastet till servicenivå både under arbetets gång och när servicenivån hade fastställts. Under fastställandet samarbetade man med de behöriga myndigheterna i kommunerna. Landskapsförbunden bidrog med en regional helhetssyn på kollektivtrafiken och hur den är kopplad till planeringen av markanvändningen.

Genom beslutet om servicenivå och dess genomförande vill man svara på invånarnas transportbehov inom Nylands NTM-central. Genom att utveckla kollektivtrafikens tjänster i livliga områden har man som mål att dämpa ökningen av personbilstrafiken och öka andelen människor som väljer kollektivtrafiken. I områden med låg trafik är målet att ordna kostnadseffektiva kollektivtrafikstjänster som baserar sig på skolelevers och andra stadiets studerandes behov. Med beaktande av efterfrågan och möjligheter vill man också organisera de viktigaste regionala förbindelserna till arbete och ärenden. Man fäster också uppmärksamhet vid kvalitativa faktorer i kollektivtrafiken, till exempel information, materiel och trafikinfrastruktur.

Med hjälp av samarbetet mellan NTM-centralen i Nyland och kommunerna har man redan åstadkommit målsättningar som framförts i beslutet om servicenivå. Genom intimt samarbete och fortgående utveckling skapas kollektivtrafiktjänster som fyller passagerarnas behov.  

Mer information

  • NTM-centralen i Nyland: Eini Hirvenoja, Seppo Nikkanen och Jukka-Pekka Vallius
  • Växel 0295 021 000 eller e-post [email protected]

BILAGOR

Beslut om kollektivtrafikens servicenivå för åren 2017 - 2020 (Pdf 740 kt) 
Joukkoliikenteen palvelutasopäätös vuosiksi 2017 - 2020

Regionala utredningar om persontrafiken:

Forssan seudulla palvelutasomäärittelystä tehokkaaseen henkilöliikenteeseen (Från definition av servicenivå till effektiv persontrafik i Forssaregionen, på finska)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-482-8

Utredning om persontrafik och bestämmande av servicenivån för kollektivtrafiken av kommunerna i Östra Nyland och NTM-centralen i Nyland
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-512-2                                                                              

Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely (Mellersta Nylands kommuners och Nylands NTM-centrals utredning om persontrafik och definition av kollektivtrafikens servicenivå, på finska)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-497-2

Riihimäen tehokkaat henkilökuljetukset yhteistyötä lisäämällä ja raja-aidoista luopumalla (Effektiva persontransporter i Riihimäki genom ökat samarbete och avstånd från barriärer, på finska)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-375-3

Utredning av kollektivtrafiken i Västra Nyland: Fastställande av servicenivån och utvecklingsprogram 2017-2020
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-510-8


Regional information