Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Nu lönar det sig att investera i gårdsbruksenhetens energilösningar

Jordbrukarna har nu en bra möjlighet att få finansiering för förnyelse och grundlig upprustning av investeringar i energiproduktion, såsom värmecentraler, anskaffning av solpaneler eller byggande av biogasanläggningar på den egna gården.

Finland kommer att få tilläggsfinansiering från EU:s återhämtningsmedel, inte bara för investeringar i energiproduktion utan också för sådana investeringar på gårdsbruksenheten som förbättrar arbetsmiljön eller produktionshygienen eller främjar djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. Med hjälp av finansieringen kan man till exempel byta ut gårdens energilösningar mot alternativ som sparar energi och utnyttjar förnybar energi. Sådana investeringar kan vara till exempel anskaffning av solpaneler eller LED-armaturer, byggande av en flisvärmecentral och byggande av en anläggning för produktion av biogas för jordbrukets behov.

Stödet är 30–50 procent beroende på investeringen.

Ansökan görs upp i e-tjänsten Hyrrä

Finansiering söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (hyrra.ruokavirasto.fi). Den regionala NTM-centralen behandlar ansökningarna och fattar beslut om finansieringen av investeringen. Investeringen kan börja genomföras först när jordbrukaren har fått ett positivt finansieringsbeslut från NTM-centralen. Mer information om hur man ansöker om stöd fås av NTM-centralernas landsbygdsenheter.

Det går redan att ansöka om finansiering, men medlen säkerställs först senare i år, eftersom EU-kommissionen fortfarande behandlar Finlands förslag till finansieringsobjekt inom ramen för EU:s landsbygdsfond (EJFLU).

Läsa mer

Nu lönar det sig att investera i gårdsbruksenhetens energilösningar (Livsmedelsverket 14.6.2021, ruokavirasto.fi)