Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Natura 2000 -alueita koskee uusi ilmoitusvelvollisuus (Pirkanmaan ELY-keskus)

Natura 2000-aluetta heikentävä toimi vaatii ilmoituksen

Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluu Pirkanmaalla yhteensä 122 kohdetta, joiden yhteispinta-ala on 49 100 hehtaaria. Natura-alueiden suojelulla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta, ja siksi näihin alueisiin kohdistuvissa toimenpiteissä tulee luontoarvot ottaa erityisen hyvin huomioon.

Helmikuun alussa luonnonsuojelulakiin tehtiin lisäys, jonka mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää. Luonnonarvoilla tarkoitetaan Natura -alueen suojeluperusteena olevia luontotyyppejä ja eläin- ja kasvilajeja sekä niiden elinympäristöjä. Kiellon vuoksi Natura -alueella tai sen läheisyydessä suoritettavista toimenpiteistä tulee ilmoittaa alueelliselle ELY-keskukselle, mikäli toimenpiteestä voi aiheutua alueen luonnonarvojen merkittävää heikentymistä.  Jos on epävarma suunnitellun toimenpiteen vaikutusten merkittävyydestä, kannattaa olla yhteydessä alueelliseen ELY-keskukseen tai Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskukseen.

Vastaava kielto on koskenut jo entuudestaan kaikkea toimintaa, joka on edellyttänyt luvan hyväksymistä tai suunnitelman vahvistamista. Niiden edellyttämiin vaikutusten arviointi- ja lupamenettelyihin tällä lainmuutoksella ei ole vaikutusta. Muutoksen seurauksena luonnonsuojelusta vastaava viranomainen voi tarvittaessa rajoittaa muutakin kuin luvanvaraista toimintaa, jos siitä olisi aiheutumassa heikentämiskiellon vastainen seuraus.

Ilmoitusvelvollisuus voi koskea esimerkiksi maaperän tai vedenpohjan kaivamista, kasvillisuuden raivaamista, kiinteistön sisäisen yksityistien tai sähköjohdon rakentamista, latu- tai polkureitin rakentamista, maa-ainesten tai turpeen kotitarveottoa, pellonraivausta, vähäistä ojitusta, pienimuotoista metsänkäyttöä, suuren yleisötilaisuuden järjestämistä sekä muuta luontoa muuttavaa tai häiritsevää toimintaa. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toimenpiteestä, joka perustuu viranomaisen antamaan päätökseen tai lupaan tai josta on tehtävä lupahakemus tai ilmoitus viranomaiselle jo muutoinkin lainsäädännön nojalla.

Tykölänjärvi  on yksi Natura 2000 -verkoston kohde.

Ilmoitus viranomaiselle tehtävä 30 vuorokautta ennen toimenpidettä

Ilmoitus Natura 2000-alueella tai sen läheisyydessä tehtävästä toimenpiteestä on toimitettava ELY-keskukselle kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoituksen tarkoituksena on, että ELY-keskus voi ohjeistaa toimenpiteen tekijää toteuttamaan toimenpide luonnonarvojen kannalta haitattomalla tavalla. Mikäli toimenpide aiheuttaisi laissa kiellettyä merkittävää heikennystä, niin ELY-keskus tekee päätöksen siitä, missä määrin toimenpiteen toteuttamista on tarpeen rajoittaa. Mikäli ELY-keskus ei ole päätöksellään rajoittanut tai kieltänyt toimenpiteen toteuttamista 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta ELY-keskukseen, niin toimenpiteen saa toteuttaa.


Regional information