Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Bättre havsstatus är målet, samråd om åtgärdsprogrammet har börjat (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Åtgärdsprogrammet som syftar till bättre havsstatus är under beredning. Planeringen har nu framskridit till samrådsskedet då man kan framföra sin åsikt om programmet. Materialet och responsblanketten finns på webbplatsen www.miljo.fi/paverkavattnen. Åtgärderna fokuserar bl.a. på belastning, nyttjande av naturresurserna, främmande arter, sjöfart, livsmiljöer, nedskräpning och buller.

De föreslagna åtgärderna kommer att förbättra den naturliga mångfalden, bekämpningen av främmande arter och de kommersiella fiskarternas tillstånd. Sjöfartens säkerhet och utsläppskontrollen förbättras. Däremot kommer övergödningen att vara ett problem ännu länge. Framförallt Österjöns huvudbassäng har hamnat i en ond cirkel av övergödning som upprätthålls av  syrefria bottnar och närsalter som frigörs från syrefria sediment. Den slutliga återhämtningen kommer att ta årtionden. Programmet betyder dock betydande framsteg för att minska övergödningen. I Bottenviken är situationen bättre än i de södra havsområdena. Halterna av vissa skadliga metaller är dock höga och minskar långsamt trots åtgärderna.

Havsförvaltningsplanen grundar sig på EU:s ramdirektiv om en marin strategi och den består av flera delar. Tidigare färdigställdes en preliminär bedömning av havsstatus, miljömål och ett uppföljningsprogram. För planeringen av åtgärdsprogrammet som nu har lagts fram ansvarar miljöministeriet och i arbetet deltar Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralerna vid kusten och en stor skara andra myndigheter och forskningsinrättningar.

Under samrådet önskas synpunkter i synnerhet på åtgärdsprogrammets tillräcklighet och kvalitet. Åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen hör tydligt samman med åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen. Ett av de gemensamma teman är kontrollen av den markbundna belastningen. Vattenförvaltningsplanen innehåller omfattande åtgärder i syfte att förbättra yt- och grundvattnen. Allt samrådsmaterial är utöver på miljöförvaltningens webbplats även framlagt på NTM-centralerna och i kommunerna. Responsen bör ges via responsblanketten som finns på webbadressen, där det även finns kontaktinformation och annat material.

Responsen som ges om åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen sammanställs av NTM-centralen i Egentliga Finland, dit man även kan skicka respons per e-post: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi eller per post: NTM-centralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo.

Samtidigt med samrådet om åtgärdsprogrammet för havsvården pågår också samrådet om vattenvården och förebyggandet av översvämningsriskerna. Vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker planeras för perioden 2016–2021 och alla har ännu en chans att påverka planerna under samrådet 1.10.2014–31.3.2015.


Regional information