Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Ansökan om understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten)

NTM-centralen i Norra Österbotten ansvarar för de nationella projektunderstöden för vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Belastningen från jord- och skogsbrukets avrinningsområden försvagar vattendragens tillstånd avsevärt. Understöd delas ut för multimålinriktad vattenhushållning i avrinningsområden, som förbättrar vattnens tillstånd med hänsyn till den biologiska mångfalden och effekterna av klimatförändringar.

Vid ansökan om understöd avser vattenhushållning lösningar för att hålla kvar vatten och lösningar som påverkar vattnets kvalitet och mängd i avrinningsområden, diken, åkrar och skogar. Till metoderna för vattenhushållning hör till exempel våtmarker, tvåstegsdiken, naturenlig dämning, restaurering av diken och andra lösningar som håller kvar vattnet i avrinningsområdet.

Målen med understöd är att förbättra vattenstatusen genom vattenhushållningen inom av jord- och skogsbruket, som kombinerar jord- och skogsbrukets intressen med behoven av vattenskydd och beredskap inför klimatförändringar. Dessa mål eftersträvas genom att främja restaurering av vattendrag utgående från avrinningsområden, utveckla ekologiska lösningar för vattenhushållning inom jord- och skogsbruket och öka införandet av dem, samt och öka det sektoröverskridande samarbetet mellan och kompetensen hos aktörer som bidrar till vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket.

Ansökningsperioden för understöd hösten 2022 är 18.10.-30.11.2022. Gemensam ansökningsinfo gällande ansökan om understöd för vattendragsrestaurering och vattenhushållning inom jord- och skogsbruket ordnas den 20.9.2022 kl 13.00–15.30. Anmäl till evenemanget.

Mer information

Miljöexpert Henri Vaarala, p. 0295 037 089, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Miljöexpert Essi Hillgren, p. 0295 022 022, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi