Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Luvian ulkomerialueen kalankasvattamohankkeen ympäristövaikutukset arvioitu; yhteysviranomainen ei pidä hanketta toteuttamiskelpoisena (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Offshore Fish Finland Oy:n ulkomerialueen kalankasvattamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.   

Hankkeen tarkoituksena on ollut lisätä kotimaisen kalan tarjontaa markkinoille tilanteessa, jossa kotimaisen kalan kulutus on vähentynyt ja tuontikalan kulutus on lisääntynyt. Hankkeen on nähty edistävän hallitusohjelmaan sisältyvää ns. sinistä biotaloutta, joka tähtää vesiluonnonvarojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Uutta kasvua haetaan esimerkiksi vesiviljelystä ja suomalaisen vesiosaamiseen perustuvasta viennistä. Tarkoituksena on ollut käynnistää käytännön kokeiluhanke Suomen olosuhteisiin sopivien uuden sukupolven teknologiaa edustavien ratkaisujen kehittämiseksi.

Hankealue käsittää sekä suunnitellun varsinaisen kalankasvatusalueen, jolta etäisyys lähimpään vakituiseen asutukseen on n. 5 km, että talvisäilytysalueen Iso-Lampoorissa, josta etäisyys vakituiseen asutukseen on 200 m. YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavat vaihtoehdot (VE):

VE 0: hanketta ei toteuteta

VE 1: kalojen lisäkasvu 1000 t/v, 10 verkkokassia n. 2 ha kasvatusalueella, talvisäilytysalue Lemlahden kylässä Iso-Lampoorin niemen edustalla, aikavälillä n. 1.10. – 15.5. 

VE 2: kalojen lisäkasvu 2000 t/v, 20 verkkokassia n. 4 ha kasvatusalueella, talvisäilytysalue Lemlahden kylässä Iso-Lampoorin niemen edustalla, aikavälillä n. 1.10. – 15.5.


Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu rakentamisaikaiset, toiminnan aikaiset ja toiminnan lopettamisen vaikutukset. Arvioinnissa on painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat painottuneet hankkeen luonteen mukaisesti vaikutukset vesistöön (merialueen ravinnekuormitus ja seurannaisvaikutukset), luonnonsuojeluun (Natura-alueet ja Selkämeren kansallispuisto) ja sosiaalisiin vaikutuksiin (loma-asutus, vesialueiden virkistyskäyttö). Arviointiselostuksesta on annettu 8 viranomaislausuntoa. Yksityishenkilöt ja yhdistykset ovat esittäneet mielipiteitä kaikkiaan 52 kpl (yhteensä 660 allekirjoittanutta yksityishenkilöä).

Arviointiselostus antaa tutkittujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta riittävän hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää näin ollen sille laissa asetetut vaatimukset. Yhteysviranomainen on arviossaan päätynyt siihen, että hankkeen toteuttamisvaihtoehdot VE1 ja VE2 eivät ole toteuttamiskelpoisia.  Kasvatusalue sijoittuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmassa alueelle, jolla laitoskoon tulisi olla enintään valtakunnallisessa sijainninohjaussuunnitelmassa suositeltu 400 – 600 t/v. Hankkeessa keskeisenä arviointimenetelmänä käytetyssä virtaus- ja kuormitusmallinnuksessa sekä Natura-arvioinnissa on todettu merkittäviä puutteita. Laitoksen aiheuttama ravinnekuormituksen lisäys on myös arvioitu merialueiden ekologisen tilan laatuluokituksen kannalta kriittiseksi. Lisäksi hanke on saanut osakseen runsaasti kielteistä asukaspalautetta.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/luvianulkomerialueenkalankasvattamoYVA.  


Lisätietoja antaa ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867


Regional information