Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Tilläggsfinansiering till företagsstöden kan sökas som en del av REACT-EU-åtgärderna

Finland kommer att erhålla tilläggsfinansiering för att stödja små och medelstora företags konkurrenskraft i enlighet med de landsspecifika rekommendationer som utfärdades av Europeiska kommissionen i maj 2020. Åtgärden riktar sig i första hand till små och medelstora företag som är i behov av stöd och att förnya sig för att klara covid-19-krisen. Finansieringen lägger grunden för en grön, digital och motståndskraftig ekonomisk återhämtning. Främjandet av digitaliseringen och en koldioxidsnål verksamhet samt stödjande forskning och innovation utgör viktiga teman. Projekten finansieras som en del av de åtgärder unionen genomför på grund av covid-19-pandemin.

NTM-centralen lanserar ansökningsförfarandet för Understöd för utvecklande av företag (ERUF) 26.2.2021–31.5.2021 

NTM-centralen lanserar ansökan om understöd för små och medelstora företag för att avhjälpa skador som har uppstått som en konsekvens av covid-19-pandemin och för att skapa ny tillväxt. Små och medelstora företag förväntas genom FUI-verksamhet utveckla konkurrenskraftiga produkter, tjänster och lösningar för växande marknader. Allt utvecklingsarbete bör ta hänsyn till produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel.

Målgruppen för finansieringen är små och medelstora företag som eftersträvar tillväxt. Särskild tonvikt kommer att läggas vid små och medelstora företag inom industribranschen och relaterade tjänster, små och medelstora företag inom turist- och tjänstesektorn med betydande bidrag till internationell efterfrågan och små och medelstora företag som radikalt förnyar verksamhetsmodellerna inom välfärds-, social- och hälsovårdstjänsterna. 

Vad kommer man att utveckla i de finansierade projekten?

  • man utvecklar koldioxidsnåla produkter som främjar grön och cirkulär ekonomi, tjänster, lösningar samt materialeffektivitet och produktionsmetoder
  • man utvecklar färdigheter för kommersialisering och internationalisering och främjar införandet av ny teknologi
  • man utvecklar digital kompetens, digital affärsverksamhet, produktivitet, användning av artificiell intelligens och cybersäkerhet i olika stadier av verksamheten  
  • man utvecklar affärsmodeller och vinstmodeller som en del av värdenätverk samt företagsekosystem

Projektens stödnivåer

I företagens utvecklingsprojekt får stödnivån för utvecklingsåtgärder uppgå till högst 50 % och vid investeringar till 10 % –35 % av de stödberättigande kostnaderna, beroende på företagets storlek, stödområdet och projektets innehåll.

NTM-centralen lanserar ansökningsförfarandet för Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö (ERUF) 26.2.2021–31.5.2021 

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas sådana icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt som syftar till att åstadkomma direkta effekter på verksamhetsmiljön för små och medelstora företag eller förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten.  Pandemin möjliggör en omvärdering av många metoder som ansågs oföränderbara samt vidareutveckling och mer hållbart utnyttjande av nya metoder som man har tvingats implementera under coronakrisen. Finansieringen kommer särskilt att riktas till projekt som möjliggör och stöder FUI-verksamhet.

En förutsättning för att bevilja understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön är att de små och medelstora företagen i stor utsträckning ska kunna utnyttja projektets resultat. NTM-centralen kan finansiera projektet med understöd för utveckling av verksamhetsmiljön, då projektet förverkligar det innehåll som anges nedan.

Vad är det man utvecklar i de finansierade projekten?

  • man utvecklar affärs- och kunskapsbaserade lösningar, metoder, verksamhetsmodeller och testplattformar relaterade till industriell digitalisering, grön tillväxt, hållbart utnyttjande av naturresurser, hållbar teknologi och cirkulär ekonomi,
  • man utvecklar digitaliseringen av företag och sakkunskapen om produkter, serviceprocesser och tjänster samt testplattformar, särskilt ur synvinkeln återhämtning från coronapandemin 
  • man utvecklar sakkunskap, företagsverksamhet och testplattformar relaterade till livscykeltänkande och systemisk förändring

Projektens stödnivåer

Stödnivån vid projekt för utvecklingen av företagets verksamhetsmiljö får inte överstiga 80 % och för investeringarnas del 45 %.

Ansökan om understöd: 

Understöd ansöks elektroniskt. Det elektroniska ansökningsformuläret för utveckling av verksamhetsmiljön öppnas den 8 mars 2021 i regionförvaltningens e-tjänst.

Leveransadress: 

Ansökningarna bör lämnas in senast den 31.5.2021 i det elektroniska systemet på adressen: Tjänster - Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi)  

Mer information: 

Under projektförberedelsefasen ska de sökande kontakta våra företagsexperter och bekanta sig med den genomförda projektverksamheten:

Experternas kontaktinformation: 

NTM-centralernas webbplatser och finansieringsstrategier

Beviljandet av REACT-EUs ytterligare anslag förutsätter att regeringen godkänner programändringen. Vidare måste riksdagen godkänna REACT-EU-finansieringens tilläggsbudgetproposition för 2021 och regeringen fatta ett beslut om fördelningen av anslagen till regionerna.

Läs mer

Stöd från React-EU-instrumentet till regioner som drabbats av coronapandemin, 25.2.2021 (tem.fi)

  •