Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Förfarandena för skydd av flygekorrar inom skogsbruket ändras - kraven på skydd förblir dock oförändrade

Efter ändringen av naturvårdslagen kommer närings-, trafik- och miljöcentralerna i fortsättningen inte längre att fatta beslut om avgränsning av flygekorrars föröknings- och rastplatser i samband med anmälan om användning av skog. Ändringen träder i kraft fredagen den 15 april 2016. Kraven på skydd av flygekorrar förblir oförändrade: det kommer fortfarande att vara förbjudet att förstöra eller försämra artens föröknings- och rastplatser.

Genom att det beslutsförfarande som baserar sig på anmälan om användning av skog slopas accentueras markägarnas och skogsaktörernas eget ansvar i frågan. Det är vettigt att beakta flygekorrarnas föröknings- och rastplatser redan i samband med planeringen av avverkningar, eftersom man då undviker att i ett senare skede eventuellt behöva ändra avverkningsplanerna. Information om platser där flygekorrar har observerats kommer att förmedlas till markägarna särskilt via tjänsten minSkog.fi. Vid behov ger närings-, trafik- och miljöcentralerna råd i frågor som gäller kraven på skydd av flygekorrar. En anvisning om olika sätt att ta hänsyn till flygekorrarna i samband med avverkning håller på att utarbetas som stöd för rådgivningen. 

Läs mera:


Regional information