Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Lapin ELY-keskus vaatii kalateiden rakentamista Kemijokeen (Lappi)

ELY-keskus on päättänyt jättää hakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden muuttamiseksi. Kalatalousviranomaisena ELY-keskus vaatii, että Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteet muutetaan vastaamaan nykytietämyksen mukaista voimalaitosten rakentamisen seurauksena syntynyttä kalaston hoidon tarvetta.

Tavoitteena on kalateiden avulla palauttaa lohen ja meritaimenen luontainen lisääntyminen Ounasjoen, Ylä-Kemijoen ja Raudanjoen vesistön laajoille lisääntymis- ja poikastuotantoalueille. Ounasjoki on Itämeren alueen merkittävin käyttämätön vaelluskalojen poikastuotantoalue, joka pystyy tuottamaan arviolta saman verran lohikalojen vaelluspoikasia kuin Muonionjoki.

Kalateiden rakentamisessa on tarkoitus edetä vaiheittain siten, että ensin rakennetaan kalojen kulkureitti Ala-Kemijoen viiteen voimalaitokseen ja näiden toiminnan käynnistyttyä tehdään kalatiet Keski-Kemijoen voimalaitoksiin. Tällöin lohikaloille avautuu pääsy myös Itä-Lapin rakentamattomiin jokihaaroihin.

Kalateiden rakentamisen lisäksi voimalaitosyhtiöitä vaaditaan luovuttamaan riittävä houkutusvesimäärä, jotta lohet ja taimenet löytävät kalateiden suuaukot. Lisäksi rakentamisen jälkeiselle ajalle vaaditaan kunnollinen kehittämispanos, jotta nousutie kutualueille ja poikasten alasvaellusreitti merelle saadaan toimimaan tehokkaasti.

Alkuvaiheessa Ounasjokeen leimautuneiden lohi- ja meritaimenkantojen luominen on tärkein toimenpide. Siksi kalanhoitovelvoitteen lupaehtoihin kuuluu merestä pyydystettyjen emokalojen siirrot Ounasjoen kutualueille.  Lisäksi esitetään kahden miljoonan lohen ja 200 000 meritaimen yksivuotiaan poikasen vuosittaisia istutuksia koskialueille. Meritaimenen emosiirrot ja kotiutusistutukset suunnataan pääosin Ala-Kemijoen ja Ounasjoen sivujokiin.

Nykyinen Kemijoen kalanhoitovelvoite on ollut voimassa 35 vuotta. Patoaltaiden karut ympäristöolosuhteet eivät ole soveltuneet istutuslajeiksi alunperin määrättyjen kaksivuotiaiden taimenten ja kesän vanhojen siikojen elinympäristöksi ja siksi nämä lajit aiotaan korvata muilla kaloilla. ELY-keskuksen uudessa velvoitehakemuksessa istutuksiin esitetään käytettäväksi kuhaa sekä pyyntikokoiseksi kasvatettuja taimenia ja kirjolohia.

Merialueen kalanhoitovelvoite on tarkoitettu ammattikalastukselle aiheutuneiden vahinkojen kompensointiin. Uudessa velvoite-esityksessä Kemijokisuuhun tehtävien lohi-istutusten määrää esitetään nostettavaksi nykyisestä 615 000:sta 700 000 poikaseen ja meritaimenen vastaavasti 90 000:sta 100 000 poikaseen. Osa lohi-istutuksista esitetään tehtäväksi Taivalkosken patoaltaaseen kalojen leimautumisen tehostamiseksi. Merialueen vaellussiian istutusvelvoite säilyy edelleen 3,1 miljoonassa poikasessa. Nahkiaisen ylisiirtovelvoite ollaan pysyttämässä 100 000 yksilössä, mutta nahkiaiskannan tarkkailuun ja tutkimukseen esitetään lisäpanostusta.

Kalataloushaitan suuruutta arvioitaessa merkittävin Kemijoen ja sen vaikutusalueen kalataloutta koskeva muutos on ollut kalakantojen tuottoa ja niiden hoitoa sekä luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon lisääntyminen.  Lisäksi Kemijoen uiton päättyminen ja vesistöalueella tehdyt kalataloudelliset kunnostukset ja suojelutoimet, istutuspoikasten eloonjäännin huomattava heikkeneminen merialueella muuttavat arvioita.

Kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja säädökset, kuten EU:n vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi velvoittavat Suomea huolehtimaan uhanalaisten vaelluskalalajien säilymisestä ja luontaisen lisääntymiskierron edistämisestä. Uusi kalastuslaki sekä kansallinen kalatiestrategia ja lohi- ja meritaimenstrategia ohjaavat tavoitteiden toimeenpanoa. Vaelluskalojen palauttaminen on yhtenä toimenpiteenä nykyisen hallituksen kärkihankelistalla.

Lisätietoja                           
Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen, p. 0295 037 107
[email protected]

Yhteenveto Kemijoen voimalaitosrakentamisen aiheuttamasta lohen vaelluspoikastuotannon menetyksestä sekä vahinkoarvio (pdf)

Esitys kalatalousvelvoitteiksi (pdf)

Kemijoen kalanhoitovelvoitteen muutos: hakemus ja liitteet

 


Regional information