Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kuulutus Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Kainuu)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) ilmoittaa Terrafame Oy:n Vesienhallinta -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta. Kainuun ELY-keskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tänään 6.4.2017.

Terrafame on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle kaivosalueen vesienhallintaan liittyvän ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostuksessa tarkastellaan kaivostoiminnan jatkamista nykyisten päästökiintiöiden mukaisesti, kahta erilaista korotettujen vesistöihin kohdistuvien päästökiintiöiden yhdistelmää sekä kaivostoiminnan lopettamista. Viiden erilaisen vesistöjen kuormitusvaihtoehdon lisäksi arviointiselostuksessa huomioitiin nykyisen purkupaikan lisäksi kaksi vaihtoehtoista purkupaikkaa Nuasjärven Rimpilänsalmessa ja Petäisenniskassa.

Arvioitavat vaihtoehdot
 

Vaihtoehto 0

Kaivostoimintaa jatketaan nykyisten Vaasan hallinto-oikeuden päätösten mukaisten päästökiintiöiden mukaisesti. Sulfaattikiintiö purkuputken kautta johdettavalle käsitellylle jätevedelle on 15 000 tonnia vuodessa ja vanhoille purkureiteille 1 300 tonnia vuodessa, pitoisuusrajat sulfaatille on nyt 4 000 mg/l ja vuoden 2018 alusta 2 000 mg/l.

Vaihtoehto 1a

Kaivostoimintaa jatketaan korotetuilla päästökiintiöillä. Kolme ensimmäistä vuotta purkuputken sulfaatin päästökiintiö on 30 000 tonnia vuodessa ja vanhoille reiteille noin 5 000 tonnia vuodessa. Neljännestä vuodesta alkaen purkuputken päästökiintiö sulfaatille on 15 000 tonnia vuodessa ja vanhoille reiteille noin 5 000 tonnia vuodessa. Pitoisuusraja sulfaatin osalta on 4 000 mg/l kolme ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen pitoisuusraja on 2 000 mg/l.

Vaihtoehto 1b

Kaivostoimintaa jatketaan korotetuilla päästökiintiöillä. Kolme ensimmäistä vuotta purkuputken sulfaatin päästökiintiö on 15 000 tonnia vuodessa ja vanhoille reiteille noin 15 000 tonnia vuodessa. Neljännestä vuodesta alkaen purkuputken päästökiintiö sulfaatille on 15 000 tonnia vuodessa ja vanhoille reiteille noin 5 000 tonnia vuodessa. Pitoisuusraja sulfaatin osalta on 4 000 mg/l kolme ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen pitoisuusraja on 2 000 mg/l.

Vaihtoehto 2a

Kaivostoiminta ajetaan alas noin 5-10 vuoden kuluessa. Vesiä joudutaan arviolta johtamaan pois kaivosalueelta aluksi nykyistä enemmän bioliuotuksen haihdunnan hiipuessa ja veden malmiin sitoutumisen loppuessa. Louhokseen nyt varastoidut kontaminoituneet vedet tullaan johtamaan neutralointikäsittelyyn. Vuoden 2017 alkupuolella louhosta aletaan täyttämään puhdistetuilla vesillä. Puhdistettuja vesiä johdetaan avolouhokseen noin 3 miljoonaa kuutiometriä, minkä jälkeen louhoksen annetaan täyttyä sadannan ja pohjavesipurkauman vaikutuksesta. Louhos täyttyisi arviolta vuonna 2025.

Vaihtoehto 2b

Kaivostoiminta ajetaan alas noin 5-10 vuoden kuluessa. Vesiä joudutaan arviolta johtamaan pois kaivosalueelta aluksi nykyistä enemmän bioliuotuksen haihdunnan hiipuessa ja veden malmiin sitoutumisen loppuessa. Louhokseen nyt varastoidut kontaminoituneet vedet tullaan johtamaan neutralointikäsittelyyn. Louhos pidetään kuivana vuoden 2018 loppuun asti. Tämän jälkeen louhoksen annetaan täyttyä sadannan ja pohjavesipurkauman vaikutuksesta.

Kainuun ELY-keskus kuulee ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä useita eri asiantuntijatahoja sekä YVA-menettelyä varten kootun seurantaryhmän edustajia.  Yleisöllä on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä arviointiselostuksesta kuulutuksessa esitetyn mukaisesti. Hankkeen yleisötilaisuus pidetään to 20.4.2017 klo 18 alkaen Kajaanin kaupunginkirjastolla (Seminaarinkatu 15). Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoja antaa

Asiantuntija Joni Kivipelto, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 904, [email protected]


Regional information