Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Hur stor ska broöppningen eller trumman vara, en ny guide har blivit färdig (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har publicerat en guide om dimensioneringen av bro- och trumkonstruktioner "Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus" (på finska). Syftet med guiden är att den ska förse personer som gör öppningsdimensioneringar med information om dimensioneringen av vattenöppningen i broar och trummor. Med hjälp av guiden försöker man få till stånd en enhetlig praxis i fråga om dimensioneringen av broar och trummor. Samtidigt framhävs betydelsen av god planering när man bygger broar och trummor. Guiden riktas till konsulter som planerar öppningsdimensioneringar och till andra som behöver information om dimensioneringar.

Den nya guiden innehåller uppgifter om beräkningsgrunder som används vid dimensioneringen och tillvägagångssätt som visat sig vara bra samt om de juridiska förutsättningarna för byggande. I guiden ges råd om hur man söker information och olika dimensioneringsmetoder jämförs med varandra. Som bilaga till guiden finns samlade modeller av olika utlåtanden om öppningsdimen-sioneringar. Genom att i enlighet med det som framförs i guiden tillämpa sådana dimensionerade vattenflöden som förekommer mera sällan än i dag, förbereder man sig samtidigt på klimatförändringen och försöker således minska olägenheter av vattenöppningar som är för små. I guiden fästs också uppmärksamhet på att förebygga skadliga miljökonsekvenser av öppningskonstruktioner.

Finlands miljöcentral har ursprungligen publicerat guiden år 2007 under namnet "Silta- ja rumpulausunnot – Luonnos oppaaksi". Den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta riksomfattande arbetsgruppen som arbetat med verksamhetsmodeller för grundtorrläggnings- och dikningsuppgifter, har nu uppdaterat guiden med beaktande av revideringen av vattenlagstiftningen som trädde i kraft år 2012 (587/2011) samt de strukturella förändringarna inom regionförvaltningen och miljöförvaltningen. Guiden finns på miljöförvaltningens webbplats miljo.fi/Vatten/Utnyttjande av vattenresurser/Torrläggning av jord och dikning.

Mer information:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Finlands miljöcentral:

 


Regional information