Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Stadsboulevarderna i Helsingfors påverkar utvecklingen i hela Helsingforsregionen

NTM-centralen i Nyland anser att generalplanen för Helsingfors är ett nytt och modigt initiativ för att svara på utmaningen att dämpa splittringen av samhällsstrukturen. Utöver de nya områdena och kompletteringsbyggandet i det nya generalplansförslaget ska alla motorvägsaktiga infartsleder innanför Ring I omvandlas till så kallade stadsboulevarder. Stadens syfte är att frigöra byggnadsmark för bostäder och företag.

NTM-centralen understryker att boulevardiseringen påverkar hela Helsingforsregionen, eftersom byggandet av boulevarderna minskar infartsledernas trafikförmedlingsförmåga till omkring hälften. Byggandet av boulevarder är också förknippat med skadliga effekter och stora osäkerheter, bland annat är trängselavgifter en förutsättning för boulevarderna. Därför måste stadsboulevarderna planeras och planläggas tidsmässigt ur hela regionens synvinkel. I planeringen måste man beakta både utvecklingen av anslutnings- och kollektivtrafiken och person- och varutrafikens smidighet.

De leder som planeras bli boulevarder är till största delen landsvägar som förvaltas av staten, vilket innebär att staden måste förhandla om omvandlingen av lederna till gator med trafikförvaltningen.

Man måste bättre beakta den styrande effekt som landskapsplanen för Nyland har

Enligt NTM-centralen följer generalplansförslaget inte tillräckligt innehållet i landskapsplanen med avseende på de havsnära stadsdelarna i östra Helsingfors. Den eftersträvade bebyggelsetätheten på Vårdö och Ramsöudden med sina spårvägsförbindelser ändrar områdenas karaktär så att det nätverk av grönområden som anvisats i landskapsplanen hotas.

Vårdö är en bebyggd kulturmiljö av riksomfattande betydelse. Ön har anvisats ett så högt mål för bostadsbyggande att villasamhällets särdrag, såsom de värdefulla villornas förhållande till naturmiljön, hotar försvinna.

Likaså har Melkö i västra Helsingfors markerats som ett bostadsdominerat område i generalplanen, trots att ön i landskapsplanen huvudsakligen ska vara ett område för rekreation, turism och utbildning efter att försvarsmakten avstår från den.

NTM-centralen konstaterar också att generalplanen på ett avsevärt sätt försämrar naturvärdena hos Gammelstadsvikens fågelvatten. Området söder om Viksvägen bör sparas från byggande.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Helsingin yleiskaavasta.pdf (390 kt)

 

Ytterligare information:

Brita Dahlqvist-Solin, chef för områdesanvändningen, 0295 021 379

Trafik: Maarit Saari, planeringschef, 0295 021 341


 


Regional information