Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kaakkois-Suomen Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma päivitetty (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on yhdessä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden kanssa päivittänyt toimialueensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelman. Siinä esitellään Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta ja linjataan tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä. Ensimmäisen kerran vastaava suunnitelma tehtiin kymmenen vuotta sitten ja tarkoituksena on jatkossakin päivittää suunnitelmaa noin kymmenen vuoden välein.

Työkalu luontoarvojen säilyttämiseen

Hoidon ja käytön suunnittelu on keskeinen työkalu Natura 2000 -verkoston luontoarvojen suojelutoimien kohdentamisessa ja toteutuksessa. Suunnitelmat voivat olla aluekohtaisia hoito- ja käyttösuunnitelmia, joita lakisääteisesti laaditaan kansallispuistoille ja tarvittaessa muillekin luonnonsuojelualueille. Ne voivat olla myös näitä tarkentavia toimenpidesuunnitelmia erilaisten ennallistamis- ja luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi tai laaja-alaisempia kehittämissuunnitelmia.

Suunnittelun tarvetta ja kiireellisyyttä on arvioitu niin alueisiin kohdistuvien uhkien, maankäytön paineen, luontotyyppien, lajien hoitotarpeiden kuin matkailu- ja virkistyskäytönkin näkökulmista. Suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelulla on Suomessa pitkät perinteet, ja pääosan suojelualueiden suunnitelmista on laatinut Metsähallituksen luontopalvelut.

Yleissuunnittelussa tehdyn arvion mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueella valtaosalla (lähes 70 %) Natura 2000 -alueiden pinta-alasta on olemassa tarvittavat suunnitelmat. Noin 17 %:lla pinta-alasta suunnitelmien laatiminen tai päivittäminen on tarpeen kattavuudessa tai ajantasaisuudessa olevien puutteiden vuoksi tai suunnitelmat puuttuvat kokonaan. Suunnitelmia ei arvioida tarvittavan lainkaan noin 14 %:lla alueiden pinta-alasta, mutta lukumääräisesti näitä pääasiassa pieniä alueita on lähes 52 % Natura 2000 -alueiden määrästä.

Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelma on toimintaa priorisoiva ja kohdentava ja sen on tarkoitus olla tukena vuosittaisia työsuunnitelmia laadittaessa ja hankkeita valmisteltaessa. Yksittäisten Natura-alueiden sijaan suunnitelmassa tarkastellaan verkostoa kokonaisuutena.

Suunnittelutarpeet

Hoito- ja käyttösuunnitelma on tarpeen laatia 78 %:lle Kaakkois-Suomen Natura-alueiden pinta-alasta, vaikka tällaisten alueiden lukumäärä onkin vain 25. Ajantasainen suunnitelma on 18 alueella, viidellä alueella suunnitelmat on tarpeen päivittää, yhdellä näistä kiireellisesti. Vain kahdelle alueelle on tarpeen laatia uusi hoito- ja käyttösuunnitelma, toiselle niistä suunnitelman laatiminen on luokiteltu kiireelliseksi.

Toimenpidesuunnitelmia on arvioitu tarvittavan 20:lle Kaakkois-Suomen Natura-alueelle, joista puolet on laadittu ja ajantasaisia. Kahden alueen suunnitelmia on tarpeen päivittää ja toimenpide-suunnitelma on tarpeen laatia kahdeksalle alueelle, joista kuudelle suunnitelma tarvitaan kiireellisenä. Suunnitelmat koskevat lähinnä ennallistamista, luonnonhoitoa ja lajien elinympäristöjen hoitoa.

Muiden suunnitelmien osalta on tunnistettu metsätaloussuunnitelman laatimistarve 19:lle, vesien-hoitosuunnitelman määrittelytarve yhdelle ja muita suunnittelutarpeita kuudelle Natura 2000 -alueelle. Muissa suunnittelutarpeissa on mukana mm. virkistyskäytön ohjaamisen kannalta tärkeitä kallioalueita ja perinnebiotoopin hoitokohde.

Erittäin kiireellisiä kohteita ovat Repoveden Natura-alueen käyttö- ja hoito suunnitelman päivitys ja Riitahuusinpellon toimenpidesuunnitelma Miehikkälässä.

Linkit:

Kaakkois-Suomen Natura-alueiden hoidon yleissuunnitelma

Lisätietoja:

Luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, 0295 029 291, [email protected]


Regional information