Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

De självstyrande områdena borde vara effektiva och tydliga kundserviceorganisationer (NTM-Centralen)

Utredare, minister Lauri Tarastis förslag till hur närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralen) uppgifter borde ordnas är i huvudsak lyckat. Särskilt bra finner vi förslaget om att från NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, landskapsförbunden och delvis också kommunerna och regionförvaltningsverken ta de uppgiftshelheter som omfattar företagsutveckling och bidrar till näringslivets konkurrenskraft, arbets- och näringstjänsterna och de uppgiftshelheter som omfattar utveckling av jordbruket och landsbygden och överföra dem till landskapen.

NTM-centralerna anser att det också är viktigt att bevara den regionala miljöförvaltningens uppgifter som en helhet med nära kontakt till den regionala utvecklingen. Uppgifterna vid NTM-centralerna, regionförvaltningsverken och landskapsförbunden borde också sammanföras på en förvaltningsnivå, dvs. landskapen och deras landskapsämbetsverk, för att garantera att beslutsfattandet och den rättsliga prövningen är oberoende. Vid behov kan uppgifter som gäller beviljande av miljötillstånd också överföras till samma organisation som t.ex. TUKES-uppgifter i enlighet med principen om att få alla tjänster "över en disk".

Att ordna miljöuppgifterna på det sätt som Tarasti föreslår i sin utredning skulle leda till en besvärlig situation för medborgare och kunder. Tjänsterna skulle splittras på kommuner, landskapsämbetsverk, regionförvaltningsverk, centrala ämbetsverk och ministerier.

Att splittra miljöuppgifterna på flera organisationer leder till ineffektivitet och suddiga gränssnitt i stället för en mer samlad och tydlig organisering av uppgifterna vilket var målet. Många tjänster blir mer avlägsna för medborgarna och verksamhetsidkarna.

När det gäller trafikuppgifterna bör samordning av trafiksystemarbetet, kollektivtrafiken och bidragen för enskilda vägar överföras till de självstyrande områdena. Det lönar sig att koncentrera resten av trafikuppgifterna till Trafikverket.

Om det i landskapen bildas sådana landskapsämbetsverk som Tarasti föreslår, finns det i den nya förvaltningsstrukturen inte längre något behov av att bevara en nivå för statliga regionförvaltningsmyndigheter. Målet bör vara en för kunden tydlig, transparent och effektiv kommun-landskap-stat-förvaltningsstruktur. De uppgifter som kräver regional närvaro sköts i framtiden av kommunerna eller landskapen. De laglighetsövervaknings- och intressebevakningsuppgifter som återstår för staten kan skötas av landskapsämbetsverken och de statliga centrala ämbetsverk och inrättningar som redan existerar eller är under utveckling eller av ministerierna. Det allmänna intresset kunde också bevakas av andra tillsynsmyndigheter till den del de är behöriga.

Ytterligare upplysningar:

Överdirektör Leena Vestala, överdirektörernas ordförande
tfn 0295 036 216, leena.vestala(at)ntm-centralen.fi
och alla NTM-centralers överdirektörer


Regional information