Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Projektet för att effektivera torrläggningen av Gåsjärvträsket har färdigställts (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Projektet för att effektivera torrläggningen av Gåsjärvträsket som ligger i Kaustby och Kronoby kommuners område har färdigställts med undantag av efterarbetet. Torrläggningen av området effektiverades genom att på södra och östra sidan om Gåsjärvträsket bygga en ca 700 meter lång vall samt ett torrläggningsdike, längs vilket torrläggningsvattnet leds till nedre loppet av Kattilakoskenoja och hindrar att vatten från Gåsjärvträsket rinner ut på åkerområdena. På det lägsta stället i Kattilakoskenoja byggdes en pumpstation och ett förbiflöde. Ytterligare muddrades det smala sundet i Gåsjärvträsket och rensades med grävmaskin dikena Gåsjärvträsket–Kattilakoski och Puuroniemi. Entreprenaden utfördes av Rauman Kone Oy enligt strukturplaner som gjorts av Maveplan Oy.  

Invallningsområdet längs Gåsjärvträsket byggdes på 1980-talet i samband med arbetena kring regleringsprojektet för sjögruppen i mellersta delen av Perho å.  Då leddes torrläggningsvatten från området genom ett torrläggningsdike via Gåsjärvträsket–Lokalampi till Kainobäcken som rinner ut i Perho å nedanför Kaitfors. Efter slutgranskningen överläts torrläggnings- och iståndsättningsdikena till det lokala dikningsföretaget för underhåll, men plikten att vid behov effektivera torrläggningen i området förblev på staten.

Det blev aktuellt att effektivera torrläggningen kring Gåsjärvträsket, eftersom åkrarna i området har sjunkit under årens lopp och tyngdkraftsbaserad torrläggning var inte längre tillräckligt effektiv. Ingenjörsbyrå Jami Aho utarbetade för NTM-centralen i Södra Österbotten en översiktsplan över hur torrläggningen av området kring Gåsjärvträsket kan förbättras. I översiktsplanen presenterades sex olika alternativ för torrläggningen. Den bästa lösningen visade sig vara alternativet, där allt torrläggningsvatten från området ovanför Gåsjärvträsket skulle pumpas till träsket. På detta sätt hålls pumpningskostnaderna skäliga och vattenståndet i Gåsjärvträsket och Lokalampi hålls på den nivå som tillstånden förutsätter.

Det vattenrättsliga tillståndet för regeleringsprojektet i Perho å innehas av NTM-centralen i Södra Österbotten. Underhållet av de strukturer som byggts nu förblir hos staten, men kostnaderna för elenergi- och elöverföringen betalas av nyttotagarna, d.v.s. dikesföretaget i Gåsjärvträsket–Kattilakoski och Puuroniemi.

Tilläggsuppgifter:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021
  • ledande vattenhushållningsexpert Tommi Mäki, tfn 040 704 9445

Dikesföretaget i Gåsjärvträsket–Kattilakoski och Puuroniemi:

  • Kari Kattilakoski, tfn 040 056 9155

Regional information