Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområdena i Esbo, Kyrkslätt, Lojo och Hyvinge har granskats (Nyland)

I år och nästa år kommer NTM-centralen i Nyland att gå igenom klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområdena i alla kommuner i Nyland. Arbetet blev först klart i Esbo, Kyrkslätt, Lojo och Hyvinge. Granskningen baserar sig på en lagförändring.

I fortsättningen innebär grundvattenklass 1 klass viktiga grundvattenområden och klass 2 andra områden som lämpar sig för vattenförsörjning. En ny klass som tillkommit är E, dvs. ett område vars ytvattensekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende av grundvatten. Tidigare klassificerades grundvattnet i klasserna I, II och III.

Grundvattenområden av klass E har endast ett informativt värde, eftersom ekosystem som direkt är beroende av grundvatten redan skyddas genom övrig lagstiftning. E-klassificeringen underlättar och påskyndar tillståndsprocesser som riktas till grundvattenområden eftersom tillståndsansökaren på förhand känner till att projektets genomförande kommer att kräva en konsekvensbedömning.

I det här sambandet granskar NTM-centralen även grundvattenområdenas avgränsningar utifrån hydrogeologiska forskningsdata.

Avgränsningarna och klassificeringarna för grundvattenområdena i Esbo, Kyrkslätt, Lojo och Hyvinge finns till påseende fram till 6 juni 2017 på adressen www.ntm-centralen.fi/nyland > Aktuellt > Kungörelser samt på kommunernas anslagstavlor. Under utläggningstiden kan mer information tillställas NTM-centralen om grundvattenområdenas avgränsningar och klassificeringar.

Mer information:

Grundvattenområden (ymparisto.fi)

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet(26765)


Regional information